6.1.2 Kilpailuvalmennus 10 osp

Kokouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Oppii suunnittelemaan tuotteita kilpailun sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
  • Oppii valmistamaan kilpailuun soveltuvia tuotteita
  • Oppii ymmärtämään harjoittelun merkityksen kilpailuun valmistautumisessa
  • Osaa ratkoa ongelmia ja oppii
  • sopeutumaan muutoksiin
  • Saa valmiuksia kohdata kilpailutilanteita
  • Kehittää, uudistaa ja arvioi omaa työtään
Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu Opiskelija suunnittelee ja valmistaa erilaisia kilpailuun soveltuvia tuotteita. Suunnittelussa hän huomioi kilpailun säännöt ja suunnittelee tuotteen/tuotteet sen mukaisesti. Opiskelija harjoittelee kilpailusuoritusta varten pitkäjänteisesti ja hän arvioi omaa edistymistään koko ajan.

Oppii asettamaan työlleen ja toiminnalleen tavoitteita. Oppii suunnittelemaan aikataulun realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Ottaa vastuuta työnsä suunnittelusta ja harjoittelusta. Oppii huomioimaan työn suunnittelussa muuttuvat olosuhteet ja korkeat laatuvaatimukset.

Toimiminen työssä ja työyhteisössä Oppii työskentelemään itsenäisesti sekä kehittämään työympäristönsä toimintaa. Oppii työskentelemään vastuullisesti, itsenäisesti, oma-aloitteisesti, joustavasti ja ripeästi. Oppii työskentelemään niin, että voi huolehtia useasta asiasta ja työstä samanaikaisesti.
Työtehtävän ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmien ja työvälineiden sekä materiaalin valinta ja käyttö Valitsee ja käyttää omatoimisesti erilaisia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Oppii valitsemaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti erilaisia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä käyttää niitä sujuvasti erilaisissa tilanteissa. Oppii työskentelemään järjestelmällisesti, tarkasti, luovasti ja innovatiivisesti.
Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Oppii toimimaan aktiivisesti ja sitoutuneesti erilaisten laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä havaitsee kehittämiskohteita. Oppii kehittämään aktiivisesti työskentelyään, työtapojaan ja osaamistaan haastavienkin työtehtävien tasolle.
Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Oppii työskentelemään vastuullisella ja yrittäjämäisellä asenteella huomioiden ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit kustannustehokkaasti. Havaitsee poikkeamia ja osaa korjata toimintaansa havaintojen perusteella. Oppii ennakoimaan muutoksia ja työskentelee pitkäjänteisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti muuttuvissakin tilanteissa.
Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Oppii hankkimaan ja soveltamaan itsenäisesti työssään tarvittavaa tietoa. Oppii työskentelemään muuttuvissa työtilanteissa, ratkomaan erilaisia ongelmatilanteita sekä perustelemaan tekemiänsä ratkaisuja.
Ongelmanratkaisutaidot Oppii laatimaan itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman huomioon ottaen lähtötasonsa ja saavutettavat tavoitteet. Oppii selviytymään erilaisista ongelmatilanteista itsenäisesti ja tekemään vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Vuorovaikutus ja yhteistyö Toimii sujuvasti, vastuullisesti ja monipuolisesti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Oppii pyytämään ja hankkimaan apua sekä auttamaan muita työyhteisön jäseniä.
Oman työn ja toiminnan arviointi Oppii arvioimaan realistisesti omaa työtään, onnistumisiaan ja osaamistaan sekä perustelee arvioitaan ja esittää kehittämiskohteita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijan kilpailuvalmennuksen ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan aikaisemmin hankittua tietoa ja taitoa sekä hankkimaan itsenäisesti ja ohjauksellisesti uutta tietoa. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija on aktiivinen, innokas, omatoiminen ja joustava. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii ymmärtämään oman työnsä ja harjoittelunsa merkityksen kilpailuvalmennuksessa.

Ohjaava opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä valmennuksen aikana. Palautteen tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arviointimenetelmänä voidaan käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijat arvioivat toisten opiskelijoiden toimintaa ja tuotoksia.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt tutkinnonosan itsearvioinnin portfolioon
Muuta tietoa