1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Painoviestinnän perustutkinto tuottaa tarvittavan perusosaamisen painoviestintäalan tuotantotehtäviin.

Painoviestintäalan perustutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämäntilanteissa. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä ulkoasuntoteutuksen, painotekniikan ja tietotekniikan perusosaaminen.

Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Painoviestintäalan ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee laitteita ja materiaaleja huolellisesti sekä taloudellisesti.

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 § (muutos 787/2014 )).

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa.

Ulkoasun toteutuksen osaamisala
Ulkoasun toteutuksen osaamisalan suorittanut painotuotantoassistentti osaa suunnitella ja toteuttaa painettavaksi tai verkossa julkaistavaksi tarkoitetun tuotteen ulkoasun ja ottaa huomioon prosessien tekniset vaatimukset sekä graafisen suunnittelun perusteet.

Painotekniikan osaamisala
Painotekniikan osaamisalan suorittanut painotuotantoassistentti osaa työskennellä yleisimpien painomenetelmien paino- ja jälkikäsittelytehtävissä sekä tuntee myös muiden paino- ja jälkikäsittely menetelmien toiminta periaatteet