4.2.1 Seripaino 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään erilaisia tekniikoita tekstiilipainotuotteiden valmistuksessa. Opiskeli oppii valmistamaan aineiston eri tekniikoita varten. Painomateriaaleina voidaan käyttää myös muita soveltuvia materiaaleja siirtokuvatekniikan asettamissa rajoissa.
Ammattitaitovaatimukset SERI- JA SIIRTOKUVATEKNIIKAT

Opiskelija

 • tuntee seripainomenetelmän toimintaperiaatteen ja käyttöalueet
 • osaa tulostaa seripainofilmin seripainotyön vaatimukset huomioiden
 • tuntee yleisimmät seripainovärit ja –kemikaalit
 • osaa painokaavion valmistuksen ja poiston
 • osaa painaa 1-väri- sekä moniväripainotöitä
 • osaa työvälineiden puhdistushuollot
 • tunnistaa yleisimmät ongelmat painojäljessä
 • osaa käyttää tulostimia materiaalien edellyttämällä tavalla
 • osaa työskennellä työturvallisuustekijät huomioiden ja huolehtien työympäristön siisteydestä ja turvallisuustekijöistä
 • toimii työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
 • tuntee seripainon asettamat vaatimukset ulkoasuntoteutukselle
 • osaa suunnitella ja valmistaa painokelpoisen aineiston
 • osaa toteuttaa originaalitiedostoja eri julkaisuohjelmia käyttäen
 • osaa ottaa huomioon eri siirtokuvamateriaalien aineistolle asettamat vaatimukset
 • osaa spottivärien käytön painoaineiston toteutuksessa
Kirijakso Ennen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti työturvallisuuskeskuksen perusteiden mukaisen kokeen tai vastaavan työturvallisuuskurssin tai osata muuten sitä vastaavat tiedot ja taidot.
Ennen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee tutustua toimintaympäristöön, ohjelmiin ja verkkoihin n. 2 viikon ajan.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Seripainossa tehtävät harjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä.

Painoaineiston suunnitteluun liittyviä harjoituksia tehdään tietokoneluokissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa voidaan hyödyntää verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Fysiikka ja kemia 2 osp,
Englanti 3 osp
Ruotsi 1 osp
Liikunta ja terveystieto 1 osp
Taide ja kulttuuri 3 osp
Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp
Äidinkieli 1 osp
Liikunta 1 osp
Ympäristöosaaminen 1 osp
Matematiikka 1 osp,
Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tuotantoprosessin osana opiskelija ottaa vastuun tuotteen valmistuksesta aikataulut, laatuvaatimukset ja materiaalien taloudellinen käyttö huomioon ottaen.


Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi