Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot (1 osp)
Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen Opiskelija kokeilee erilaisia oppimistapoja ja -tyylejä. Opiskelija kertaa ja harjoittelee erilaisia muistiinpanotekniikoita. Kartoitetaan opiskelijan oppimistilanne. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan.
Äidinkielen taitojen arviointi

Tiedon hankinta

Tekijänoikeuksien tunteminen

Opiskelija lukee erilaisia tekstejä. Hän ymmärtää tekstin keskeiset sisällöt ja osaa kertoa niistä.

Opiskelija harjoittelee tiedonhakua erilaisista lähteistä.

Tietojen esittäminen

Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen

Opiskelija toimii asiallisesti ja viestii ryhmän toimintaa tukevasti.
Raportointi ja vuorovaikutus (1 osp)
Painoviestintäalan ammattisanaston tunteminen Opiskelija ymmärtää asiakirjastandardin ja osaa hyödyntää sitä erilaisissa teksteissä. Opiskelija laatii tekstejä asiakirjastandardia käyttäen.
Työselostuksen tekeminen Opiskelija tutustuu painoviestintäalan teksteihin, kuten työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän laatii työselostuksen oikeinkirjoitusta noudattaen.
Omasta työskentelystä keskustelu ja kertominen Opiskelija nimeää painoviestintäalan käsitteitä, kuten työvälineitä ja materiaaleja, työsalissa käytännön tilanteissa ja kirjallisesti. Hän osaa kertoa työskentelystään työsalissa tai alan työtehtävissä alan käsitteistöä käyttäen.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Hän osallistuu painoviestintäalan aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Suullisen esityksen pitäminen Opiskelija harjoittelee painoviestintäalaan liittyviä vuorovaikutustilanteita, kuten keskusteluja, kokouksia ja asiakaskohtaamisia. Opiskelija viestii yhteiskykyisesti.

Opiskelija pitää suullisen esityksen. Opiskelija havainnollistaa esitystään esimerkiksi esitysgrafiikan avulla. Opiskelija osaa toimia esitystilanteiden vaatimalla tavalla sekä esiintyjänä että yleisönä.

Mediataidot (1 osp)
Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija harjoittelee verkkoympäristössä opiskelemista.
Painoviestintäalan mediataitojen omaksuminen Opiskelija toimii verkkoympäristössä asiallisesti. Opiskelija osallistuu keskusteluihin ryhmän vuorovaikutusta tukevasti. Opiskelija viestii sopimuksien mukaisesti ja harkitsee sananvalintojaan ja viestintätyyliään.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen Opiskelija ymmärtää median ja kirjallisuuden merkityksen yhteiskunnassa sekä painoviestintäalalla ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.
Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi Opiskelija käyttää ja arvioi painoviestintäalan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä.
Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä Opiskelija raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Painoviestintäalan työelämän viestintä (2 osp)
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii painoviestintäalalla tärkeitä tekstejä, kuten suunnitelmia, raportteja ja selostuksia.
Alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija laatii laajemman tekstin, kuten raportin, artikkelin, esseen tai portfolion. Opiskelija erittelee ja arvioi omaa ammatillista osaamistaan. Tekstissään hän osoittaa ammattialalla tarvittavaa analysointi- ja selostamistaitoa. Opiskelija esittelee oman työnsä. Hän toimii asiallisesti ja viestii ryhmän toimintaa tukevasti.
Oman työn esittely Opiskelija kertaa oikeinkirjoitussääntöjä ja harjoittelee sekä soveltaa niitä omassa tekstissään. Opiskelija ymmärtää oikeinkirjoituksen merkityksen painoviestintäalan ammatissa.
Oikeinkirjoituksen merkitys ja hallitseminen Opiskelija hallitsee oikeinkirjoituksen säännöt ja havaitsee sekä korjaa oikeinkirjoitusvirheitä. Hän viimeistelee tekstinsä kieli- ja ulkoasua.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija saa palautetta toiminnastaan opettajalta ja ryhmän jäseniltä. Opiskelija arvioi itse ja yhdessä opettajan kanssa viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimistaan.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia tekstilajeja ja asiakirjoja.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opiskelutaidot (1 osp) opiskellaan Graafinen tuotanto 1- ja Raportointi ja vuorovaikutus (1 osp) opiskellaan Seripaino 2 -tutkinnon osan yhteydessä.

Mediataidot (1 osp) opiskellaan mahdollisesti työssäoppimisen yhteydessä.

Painoviestintäalan työelämän viestintä (2 osp) opiskellaan Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus- tai Laadunhallinta / Kirja- ja lehtityöt -tutkinnon osan yhteydessä.