Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi (1 osp)
Painoviestintäalan ruotsinkielisen ammattisanaston tunteminen Opiskelija nimeää painoviestintäalan käsitteitä, kuten työvälineitä, materiaaleja ja mahdollisia turvallisuusvarusteita opettajan materiaalista, käytännön tilanteissa, ja etsimällä tietoa sähköisistä tiedonlähteistä.
Ruotsinkielisten työhön liittyvien selostusten ja ohjeiden tulkitseminen Opiskelija tulkitsee työhön liittyviä perustekstejä, kuten työ- ja turvallisuusohjeita sekä tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alan
ammattisanastoa.
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija harjoittelee päivittäiseen elämään liittyviä puhetilanteita ja asiakaspalvelutilanteita lähiopetustunneilla.
Toisen kansalliskielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija hakee tietoa ruotsin kielen ja kulttuurin historiasta, asemasta ja merkityksestä Suomessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan suullisten ja kirjallisten harjoitusten kautta painoviestintäalan aiheista. Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan ruotsin kielen kieliopillisia periaatteita käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan tehtävissä ja asiakaspalvelussa ruotsin kielellä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia painoviestintäalan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä, ruotsilla suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Toisen kotimaisen kielen, ruotsin pakolliset opinnot suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.