Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp)
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija viestii englannin kielellä siten, että kyseisellä kielellä viestimiseen liittyvät kulttuuriset erot tulevat ilmi.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija arvioi ja kehittää kielen oppimisen tapojaan mm. käyttämällä tarjolla olevia digitaalisia kielen- ja sanastonoppimis-ohjelmia.
Kansainvälisen työelämän englanti
(2 osp)
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija kirjoittaa englannin kielellä mielipidekirjoituksia tai muita vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. Opiskelija hyödyntää sosiaalista mediaa.
Englannin tuomien mahdol-lisuuksien ymmärtäminen kansainvälisessä työelämässä sekä itsestä ja alasta kertominen ja kysymyksiin vastaaminen ja niiden esittäminen Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa englannin kielen rakenteisiin ja harjoittelee kielen rakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla sähköisiä viestimiä hyödyntäen.

Opiskelija harjoittelee työhaastattelu- ja työnhakutilanteita englannin kielellä ja huomioi englannin kielen tuomat mahdollisuudet kansainvälisessä työelämässä. Hän keskustelee painoviestintäalaan ja työhön liittyvistä aiheista englanniksi, osaa tehdä kysymyksiä ja vastata niihin.

Selviytyminen suullisissa vuorovaikutustilanteissa Opiskelija harjoittelee erilaisia palvelu- ja työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita englannin kielellä.
Tutustuminen oman alan työelämään liittyvään englanninkieliseen materiaaliin Opiskelija perehtyy painoviestintäalan ohjeisiin, tilauksiin, selostuksiin ja muihin työelämään liittyviin teksteihin englannin kielellä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen kansainvälistyvässä työelämässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa englannin kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Opetus toteutetaan luokkahuoneessa ja tietokoneluokassa.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena englanninkielisissä yhteyksissä.

Opettaja arvioi opiskelijan perehtyneisyyttä oman alan työhön ja työelämään liittyvään englanninkieliseen materiaaliin.
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kertoa itsestään ja alastaan sekä kysymysten vastaamiseen ja tekoon englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia selviytyä suullisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Vieraan A-kielen (englannin) valinnaisten opintojen (2 osp) Kansainvälisen työelämän englanti suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana.