Valinnaiset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (2 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnainen yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)
Palvelualan yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen Opiskelijat muodostavat 2-3 hengen työryhmän, jossa he kehittävät yrityksen liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja voivat perustaa harjoitusyrityksen.
Oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen selvittäminen
pienen projektin toteuttamisella
Opiskelija selvittää erilaisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia myytävien palvelujen suhteen.
Kehittämisehdotusten tekeminen uusista toimintatavoista ja oman toimintansa muuttaminen Opiskelija oppii käyttäytymään ja viestimään ystävällisesti ja asiallisesti asiakastapaamisessa ja hankkimaan myyntitilanteessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Opiskelija oppii hankkimaan tietoja hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja palkkauksen aiheuttamista kustannuksista.

Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen Opiskelija ymmärtää yrittäjän vaihtelevat työajat ja merkityksen yrityksen menestymisen kannalta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan sillä, miten opiskelija ymmärtää yritystoiminnan perustamiseen ja liiketoimintaan liittyvät oleelliset asiat.

Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella. Opiskelija dokumentoi osaamistaan sähköisesti.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan henkilökohtaisessa palautekeskustelussa opiskelijan kanssa huomioiden suoritetut oppimistehtävät ja opiskelijan oma-aloitteisuus ja se, että tekee sovitut asiat, tulee ajoissa paikalle ja epäkohdan huomatessaan miettii, miten voisi sen ratkaista.

Osaamisessa arvioidaan lisäksi, miten opiskelija kehittää ammattitaitoaan ja pysyttelee tietoisena alaan liittyvistä muutoksista. Arviointi perustuu henkilökohtaiseen palautekeskusteluun opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Yritystoiminnan valinnaiset opinnot suoritetaan 1. opiskeluvuonna.

<