4.1.3 Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan verkossa julkaistavaksi tarkoitetun tuotteen ulkoasun huomioiden prosessien tekniset vaatimukset sekä graafisen suunnittelun perusteet.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa www-sivuja, mediaelementtejä verkkojulkaisuihin sekä erilaisia sähköisiä julkaisuja. Opiskelija harjoittelee kokonaisuuksien hallintaa ja oman työskentelyn arviointia. Opiskelija esittelee osaamisensa portfoliossa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

SUUNNITTELU
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa suunnitella yksinkertaisen verkkosivuston
 • osaa soveltaa typografiaa (kirjainlajit, oikeinkirjoitus, luettavuus, värien käyttö ja sommittelu) verkkojulkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • osaa soveltaa värioppia suunnitellessaan ja toteuttaessaan erilaisia verkkojulkaisuja
 • huomioi työtä suunnitellessaan verkkojulkaisun kohderyhmän ja käyttötarkoituksen
 • hahmottaa monikanavajulkaisemisen periaatteet eli saman sisällön tuottamisen painotuotteeksi, verkkojulkaisuksi tai muille laitealustoille.

TOTEUTUS
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa tehdä yksinkertaisen animaation
 • osaa toteuttaa yksinkertaisen sivuston
 • tietää pääpiirteittäin verkkojulkaisuprojektin vaatimukset ja toteutuksen eri vaiheet
 • tuntee erilaiset mediaelementit (esim. ääni, kuva ja teksti) ja hahmottaa niiden mahdollisuudet
 • tuntee jonkin hypertekstirakenteen perusteet
 • osaa käsitellä ja tallentaa kuvat verkkokäyttöön soveltuviksi
 • osaa testata sivuston toimivuutta eri selaimilla
 • osaa huomioida työssään tekijänoikeuksiin ja tietoturvaan liittyvät asiat.

JULKAISU JA YLLÄPITO
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa päivittää sivustoja
 • tietää julkaisutavat eri laitealustoille (mobiililaitteet, televisio, internet)
 • osaa testata sivuston toimivuutta eri selaimilla
 • hahmottaa, mikä on palvelin
 • hahmottaa, mitä ovat verkkohotellit ja mikä on domain (esim. niiden rakenne, toiminta ja palvelut).
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ohjelmistojen peruskäyttö ja suorittaa Graafisen tuotantotoiminnan tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja työssäoppimalla. Projektityönä laaditaan suunnitelma verkkojulkaisusta, toteutetaan suunniteltu verkkojulkaisu ja laaditaan siitä raportti.

Projektityöhön integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Äidinkielen osaamistavoitteet.

Yrittäjyys-toimintakokonaisuuteen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yrittäjyys- ja yritystoiminnan osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa, media-aineistojen käsittelyssä ja verkkojulkaisujen toteuttamisessa.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 2 osp
Yrittäjyys- ja yritystoiminta 1 osp
Englanti 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä omavalintainen verkkojulkaisu. Työstä tehdään työsuunnitelma ja raportti. Projektityöhön integroidaan Äidinkielen osaamistavoitteet.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Yrittäjyys- ja yritystoiminta (1 osp) integroidaan työssäoppimisen aikana toteutettavaan Yrittäjyys -toimintakokonaisuuteen.

Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi