Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ILMOITUSTUOTANTO JA MAINOSPAINOTUOTTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Ilmoitusten ja esitteiden valmistusta mallien ja ohjeiden mukaisesti taitto-ohjelmilla Opiskelija perehtyy graafisen suunnittelun keskeisiin perusasioihin: kirjainlajeihin, oikeinkirjoitus- ja typografiasääntöihin, korjausmerkintöihin, luettavuuteen, värien ja kuvien käyttöön sekä sommittelun perusteisiin.

Tietolähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tietoverkkoja. Opiskelija tekee lehti-ilmoituksia ja esitteitä opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla sekä itsenäisesti.

Vektorigrafiikka Opiskelija vektoroi ja piirtää puhtaaksi bittikarttakuvia vektorigrafiikkaohjelmalla opettajan ohjauksessa ja osin itsenäisesti. Oppimistehtävinä opiskelija tekee infografiikkaa ja yksinkertaisia kuvituskuvia. Opiskelija hahmottaa bittikartta- ja vektorigrafiikan eron ja opiskelee käyttämään vektorigrafiikkaohjelmaa. Opiskelija muuttaa kirjaimet tarvittaessa vektorigrafiikaksi.
Tuote- ja henkilökuvaus järjestelmäkameralla Opiskelija perehtyy valokuvauksen peruskäsitteisiin ja kuviin liittyviin tekijänoikeuksiin. Tietolähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tietoverkkoja. Opiskelija ottaa tuote- ja henkilökuvia oppilaitoksen valokuvastudiossa osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti ja yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Valokuvaamista harjoitellaan myös valokuvausretkillä luonnonvalaistusolosuhteissa. Opiskelija harjoittelee kameran perussäätöjä ja valokuvauksen ja valaisunhallinnan perusteita. Miniprojektina opiskelija kokoaa itselleen kuvia pieneen kuva-arkistoon, joita hän voi käyttää opintoihinsa liittyvissä oppimistehtävissä.
Kuvankäsittely ja värinhallinta Opiskelija perehtyy valo- ja väriopin perusteisiin, digitaalisen kuvan rakenteeseen, tiedostomuotoihin, värierotteluun sekä väriprofiileihin. Tietolähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tietoverkkoja. Opiskelija digitoi erityyppisiä originaaleja oppilaitoksen skannerilla opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti ja yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelija oppii käsittelemään kuvaoriginaaleja asianmukaisesti. Hän tunnistaa erilaiset originaalityypit ja tietää niille asetetut laatuvaatimukset.
Tulostaminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa tulostamiseen ja digitaalisiin painomenetelmiin oppilaitoksen laitteilla käytännössä sekä käyttäen apuna alan kirjallisuutta ja tietoverkkoja. Opiskelija vedostaa digitaalisella painokoneella ja suorittaa yleisiä ylläpitotoimia kuten mm. värin ja paperin lisäämistä ja digitaalipainokoneen kalibrointia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja johdattaa opiskelijat toimintakokonaisuuden aihepiirejä käsittelevän kirjallisuuden ja verkkoaineistojen avulla keskeisten tavoitteiden hahmottamiseen ja auttaa ymmärtämään käsitteiden merkitystä toiminnan näkökulmasta.

Opettaja ohjaa opiskelijoita ilmoitusten ja esitteiden valmistuksessa, vektorigrafiikan piirtämisessä, tuote- ja henkilökuvauksessa, kuvien digitoinnissa ja tulostamisessa. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla. Opettaja perehdyttää opiskelijat valaistus-, kamera-, skanneri- ja tulostustekniikkaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan näytön arviointikriteereihin.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet.
Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Painovalmiit työt hän liittää ePortfolioonsa.

Muuta tietoa Osaaminen osoitetaan tekemällä lehti-ilmoitus eri medioihin sekä mainospainotuote. Opiskelija ottaa selvää painoviestintäalan tuotteiden kustannustekijöistä.

LEHTI- JA KIRJATUOTANTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Lehtien ja kirjojen sivuntaitto (5 osp) Opiskelija perehtyy sivuntaittosääntöihin ja taitto-ohjelman työtä helpottaviin ominaisuuksiin kuten: sivupohjat, kappale- merkki- ja objektityylit, väripaletit, kirjastot, tasot ja rivirekisteri. Tietolähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tietoverkkoja. Opiskelija tekee oppimistehtävinä lehti- ja kirjataiton sivuja osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti. Opiskelija oppii muokkaamaan julkaisun ulkoasun käyttötarkoitukseen sopivaksi ja osaa tarkistaa työstä ennen vedostamista ja tulostamista mm. seuraavat seikat: oikoluku, värit, kuvien ja grafiikan laatu, viivan vahvuudet, fontit ja leikkuuvarat. Valmiista taitosta tehdään leikkausvaroilla varustettu tulostusvalmis tiedosto.
Yksi- ja monivärikuvien käsittely ja värinhallinta Opiskelija muokkaa erilaisia digitaalisia kuvatiedostoja eri painomenetelmille soveltuviksi soveltaen valo- ja väriopin perusteita kuvien käsittelyssä. Opiskelija harjoittelee säätämään kuvien sävyntoistoa, kokoa ja resoluutiota opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti. Opiskelija tekee kuville syväyksiä ja kuvaliitoksia.

Opiskelija hahmottaa värinhallinnan merkityksen painotuotteen valmistuksessa ja ymmärtää, mihin strippinauhoja ja asemointimerkkejä käytetään. Opiskelija tekee värierotteluja eri painomenetelmiä varten, tulostaa vedoksia, käyttää densitometriä tai spektrofotometriä, kalibroi näytön tai tulostimen ja käyttää ICC-profiileja.

Arkkiasemointi ja levytulostus Opiskelija perehtyy painovalmiin tiedoston tarkistamiseen ja korjaamiseen käyttötarkoitukseen soveltuvalla ohjelmalla. Opiskelija asemoi painotöitä arkkiasemointiohjelmalla. Opiskelija tulostaa offsetpainolevyjä ja tietää niiden toimintaperiaatteen, valmistusprosessin ja levytulostamisen tekniikat. Opiskelija tietää levynkehityskoneen ylläpitotoimenpiteet. Opiskelija perehtyy erilaisten painomenetelmien painoaihioiden valmistuksen periaatteisiin. Tietolähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tietoverkkoja.
Projektityö Opiskelija tekee työsuunnitelman ja luonnoksen omavalintaiselle painotuotteelle. Opettaja tarkistaa ja hyväksyy suunnitelman ja luonnoksen. Opiskelija toteuttaa suunnitelmansa mukaisen painotuotteen painovalmiiksi tiedostoksi itsenäisesti ja tekee näköisvedoksen. Opiskelija ottaa selvää painoviestintäalan tuotteiden kustannustekijöistä.

Opettaja ohjaa projektin edistymistä. Projekti voidaan tehdä myös 2–3 opiskelijan ryhmänä. Työn toteuttamisesta kirjoitetaan työraportti, jossa kuvataan työvaiheet.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja johdattaa opiskelijat toimintakokonaisuuden aihepiirejä käsittelevän kirjallisuuden ja verkkoaineistojen avulla keskeisten tavoitteiden hahmottamiseen ja auttaa ymmärtämään käsitteiden merkitystä toiminnan näkökulmasta.

Opettaja ohjaa opiskelijoita lehtien ja kirjojen sivuntaitossa, yksi- ja monivärikuvien käsittelyssä, arkkiasemoinnissa ja tulostamisessa sekä projektityössä. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla. Opettaja perehdyttää opiskelijat painolevyjen tulostustekniikkaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan näytön arviointikriteereihin.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet.

Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Painovalmiit työt hän liittää ePortfolioonsa.

Muuta tietoa Projektityö

ASIAKASPALVELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakastyöt Opiskelija tekee painotuotteiden valmistusprosessiin liittyviä työvaiheita työpaikalla siinä laajuudessa, kun se ko. yrityksen tuotantoprosessissa on mahdollista.
Asiakaspalvelu Opiskelija palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti sekä eri viestimien kautta. Asiakkaaksi voidaan katsoa myös työssäoppimispaikan työpaikkaohjaaja tai työntekijä. Opiskelija perehtyy asiakaspalvelutilanteissa mahdollisesti tarvittaviin laskutoimituksiin työpaikkaohjaajan ohjauksessa.
Kustannuslaskenta Opiskelija toimii työpaikalla mahdollisimman taloudellisesti ja tuloksellisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hakemisessa. Tarvittaessa opettaja auttaa opiskelijaa työssäoppimispaikan etsimisessä.

Opiskelija noudattaa työpaikan kanssa sovittuja pelisääntöjä työajoista ym. käytännön järjestelyistä. Opiskelija pitää työssäoppimisen päiväkirjaa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi opiskelijaa työssäoppimispaikalla ja opettaja valvoo työssäoppimisen toteutumista.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet.
Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee tarvittavat korjaukset.

Työssäoppimispaikalla suoritetaan ammattiosaamisen näyttö. Opettaja ja työpaikkaohjaaja osallistuvat näytön arviointiin yhdessä opiskelijan kanssa.

Muuta tietoa Suoritetaan työssäoppimalla, integroidaan äidinkieli