Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

WWW-SIVUT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Verkkojulkaisun suunnittelun perusteet Opiskelija perehtyy internetin rakenteeseen, tietoturva-asioihin ja tekijänoikeuksiin verkossa. Opiskelija harjoittelee sivuston rakenteen ja visuaalisen ilmeen suunnittelua. Opiskelija harjoittelee html-kielen ja css-tyylitiedostojen perusteita. Opiskelija laatii suunnitelman ja toteuttaa yksinkertaisen www-sivuston laatimansa suunnitelman mukaan. Opiskelija testaa sivuston toimivuuden eri selaimilla ja tarkistaa koodin oikeellisuuden.
Kuvanvalmistus Opiskelija harjoittelee kuvamateriaalin käsittelyä ja tallentamista verkkojulkaisukäyttöön sopivaksi kuvakäsittely- ja grafiikkaohjelmilla.
2D-animaatioiden valmistaminen Opiskelija perehtyy 2D-animaation perusteisiin ja periaatteisiin. Opiskelija käyttää animaatio-ohjelmaa erilaisten animaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Opiskelija täydentää ePortfoliotaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa työkokonaisuuksien etenemistä ja niissä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä tarvittavien ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa www-suunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa. Opettaja antaa ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja www-sivuston toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

VERKKOJULKAISUT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus Opiskelija harjoittelee verkkojulkaisun rakenteen ja visuaalisen ilmeen suunnittelua.
Opiskelija perehtyy typografian käyttöön ja väriopin hyödyntämiseen verkkojulkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tutustuu käytettävyyteen ja harjoittelee verkkojulkaisuohjelman käyttöä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa verkkojulkaisun, joka sisältää multimediaelementtejä. Opiskelija harjoittelee sivuston päivittämistä.
Mediaelementtien käyttö verkkojulkaisussa Opiskelija tutustuu mediaelementtien perusteisiin ja työvälineohjelmien käyttöön. Opiskelija harjoittelee eri mediaelementtien (ääni, kuva, liikkuva kuva) valmistamista ja tarkoituksenmukaista käyttöä verkkojulkaisuissa.
Digitaalisen julkaisun suunnittelu ja toteutus Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa digitaalisen julkaisun eli sama sisältö valmistetaan painotuotteeksi ja verkkojulkaisuksi.
Oman projektityön suunnittelu ja toteuttaminen Opiskelija tekee työsuunnitelman omavalintaiselle verkkojulkaisulle. Opettaja tarkistaa ja hyväksyy suunnitelman ja luonnoksen. Opiskelija toteuttaa suunnitelmansa mukaisen verkkojulkaisun itsenäisesti ja testaa sen eri selaimissa. Projekti voidaan tehdä myös 2–3 opiskelijan ryhmänä. Työn toteuttamisesta kirjoitetaan työraportti, jossa kuvataan työvaiheet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa työkokonaisuuksien etenemistä ja niissä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä tarvittavien ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa suunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa. Opettaja antaa ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja verkkojulkaisun toteuttamiseen. Opettaja ohjaa projektin edistymistä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Projektityö

YRITTÄJYYS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija harjoittelee työssäoppimispaikalla opettajan ohjauksessa.

Opiskelija tekee verkkojulkaisun päivittämiseen ja testaukseen liittyviä työvaiheita työpaikalla siinä laajuudessa, kun se ko. yrityksen tuotantoprosessissa on mahdollista.

Opiskelija palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti sekä eri viestimien kautta. Asiakkaaksi voidaan katsoa myös työssäoppimispaikan työpaikkaohjaaja tai työntekijä. Opiskelija perehtyy asiakaspalvelutilanteissa mahdollisesti tarvittaviin laskutoimituksiin työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Opiskelija toimii työpaikalla mahdollisimman taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hakemisessa. Tarvittaessa opettaja auttaa opiskelijaa työssäoppimispaikan etsimisessä.

Opiskelija noudattaa työpaikan kanssa sovittuja pelisääntöjä työajoista ym. käytännön järjestelyistä. Opiskelija pitää työssäoppimisen päiväkirjaa. Työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi opiskelijaa työssäoppimispaikalla ja opettaja valvoo työssäoppimisen toteutumista.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua.

Työssäoppimispaikalla suoritetaan ammattiosaamisen näyttö. Opettaja ja työpaikkaohjaaja osallistuvat näytön arviointiin yhdessä opiskelijan kanssa.

Muuta tietoa