4.1.4 Painotyöt ja käynnissäpito 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii työturvallisuus huomioon ottaen käyttämään erilaisia digi- ja offsetpainokoneita erilaisten painotuotteiden valmistuksessa. Samalla opiskellaan laadunhallintaa ja laadunmittausta sekä painotuotteiden valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita. Koneiden ja laitteiden käynnissäpitoa sekä ohjausjärjestelmien käyttöä opitaan painoharjoitusten ohessa tehtävissä harjoituksissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

OFFSETPAINAMINEN
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa painaa monivärisiä painotöitä
 • osaa valmistaa offsetpainolevyn valmiista aineistosta ja tuntee yleisimmät levynvalmistuksen materiaalit
 • tuntee laadunvalvonnan perusteet
 • osaa yleisimmät offsetarkki- ja -rainapainokoneiden rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet
 • osaa suorittaa painokoneen alku- ja loppukuntoonlaitot
 • osaa käyttää yleisimpiä offsetpainon mittalaitteita ja tunnistaa yleisimmät ongelmat painojäljestä
 • osaa valmistaa kostutusveden ja mitata sen koostumuksen sekä osaa tulkita mittaustulosta
 • tuntee esiasettelu- sekä valvontalaitteiston toimintaperiaatteen
 • hahmottaa värinhallinnan perusperiaatteet
 • tuntee yleisimmät painomateriaalit ja niiden vaikutuksen laatuun
 • tuntee painovärien koostumuksen ja ominaisuudet
 • tuntee yleisimmät painon kemikaalit ja niiden käyttötarkoitukset
 • ymmärtää tuotannollisen ja taloudellisen työskentelyn merkityksen
 • osaa työskennellä työturvallisuustekijät huomioiden ja huolehtia työympäristön siisteydestä ja turvallisuustekijöistä
 • toimii työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

DIGITAALIPAINAMINEN
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa painaa digitaalisella painokoneella
 • osaa suorittaa yleisiä ylläpitotoimintoja
 • osaa hallintaohjelman peruskäytön
 • osaa erilaisten digitaalisten painomenetelmien perusperiaatteet sekä niiden käyttöalueet
 • osaa tarkistaa tiedoston painokelpoisuuden tarpeen vaatiessa
 • tuntee erilaiset painomateriaalit ja hahmottaa niiden vaikutuksen laatuun
 • hahmottaa jälkikäsittelyn vaikutukset digitaalipainetun tuotteen laatuun ja loppukäyttöön
 • huomioi työssään työympäristön kestävän kehityksen periaatteet.

PAINOKONEIDEN HUOLTO JA KÄYNNISSÄPITO
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa koneiden ja laitteiden yleisimmät ennakkohuollot ja ymmärtää niiden merkityksen käynnissä pidolle
 • osaa toteuttaa yleisimmät tuotannon viikkohuollot, kuukausihuollot ja vuosihuollot huolto-ohjeiden mukaisesti
 • osaa toimia vika- ja häiriötilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti
 • hahmottaa automaation ja tietoliikenteen merkityksen oman alansa työympäristössä
 • toimii sähkötöihin liittyvien ammattitaito-, lainsäädäntö- ja työturvallisuusvaatimuksen mukaisesti
 • hahmottaa koneiden ja työympäristön työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
Kirijakso Ennen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti työturvallisuuskeskuksen perusteiden mukaisen kokeen tai vastaavan työturvallisuuskurssin tai osata muuten sitä vastaavat tiedot ja taidot.
Hänen tulee tuntea painoviestintäalan tuotantoketjun rakenne ja toiminnan pääpiirteet
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja työssäoppimalla.

Työsaleissa tehtävät offsetpainon, digipainon ja käynnissäpidon harjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Laadunmittausharjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 16 osp.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työelämätaidot 1 osp
Ympäristöosaaminen 1 osp
Äidinkieli 2 osp
Matematiikka 2osp
Englanti 1osp
Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tuotantoprosessin osana opiskelija ottaa vastuun tuotteen valmistuksesta aikataulut, laatuvaatimukset ja materiaalien taloudellinen käyttö huomioon ottaen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi