4.1.5 Jälkikäsittelytöissä toimiminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii työturvallisuus huomioon ottaen suunnittelemaan ja tekemään raakakoossa olevien arkkien leikkaussuunnitelmat eri painokoneformaateille, sekä ohjelmoimaan arkkileikkurin suorittaakseen puhtaaksileikkauksen painetuille ja/tai viimeistellyille arkeille. Opiskelija oppii käyttämään taittokonetta, liimanidontakonetta ja vihkolinjoja erilaisten tuotteiden valmistuksessa, sekä oppii toteuttaa eri koneiden tarvitsemat huoltotoimenpiteet.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa paperin raaka- ja puhtaaksileikkauksen sekä arkkien leikkaamisen eri formaatteihin
 • hahmottaa eri tuotteiden leikkausprosessit
 • osaa ohjelmoida paperileikkurit
 • tuntee eri paperileikkurit ja niiden käyttöperiaatteet
 • osaa säätää taittokoneen erilaisia taittoja varten sekä taittaa taittokoneella erilaisia taittoja
 • osaa lehtien, kirjojen ja mainospainotuotteiden taittamisprosessit
 • osaa taittokoneella taittamiseen liittyvän laadunvalvonnan
 • tuntee erilaisten taittokoneiden osat ja lisälaitteet sekä hahmottaa niiden käyttöperiaatteet
 • osaa toteuttaa erilaisia sidontoja eri painotuotteille
 • osaa sidontakoneiden käyttöperiaatteet
 • hahmottaa eri sidontaprosessit
 • tuntee sidontaan liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet ja hahmottaa niiden avulla tarvittavat korjaustoimenpiteet
 • tuntee painotuotteen sidontaan käytettävät materiaalit
 • osaa lehtien, kirjojen ja pakkauspainotuotteiden valmistuksen
 • niputus-, pakkaus-, lähetys- ja varastointiprosessien periaatteet ja tarkoitukset
 • hahmottaa tietokannan ja muuttuvan tiedon merkityksen mm. painotuotteiden postitusprosessissa
 • osaa tehdä nuuttauksen, perforoinnin ja stanssauksen
 • hahmottaa folioinnin periaatteen ja tuntee siinä käytettävät materiaalit
 • osaa rei’ityksen, preeglauksen ja ritsauksen periaatteen
  hahmottaa numeroinnin periaatteen
 • hahmottaa pakkauspainotuotteiden valmistuksessa käytettävät jälkikäsittelykoneet ja -laitteet
 • osaa toteuttaa tuotannon viikkohuollot, kuukausihuollot ja vuosihuollot ohjeiden mukaisesti
 • ymmärtää koneiden ja työympäristön työturvallisuustekijöiden merkityksen
 • osaa painotuotteen jälkikäsittelyn tuotantokoneiden huollon, korjauksen ja käynnissä pidon peruskäsitteet
 • osaa koneiden ja laitteiden ennakkohuollon
 • osaa toimia häiriö- ja vikatilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti
 • hahmottaa automaation ja tietoliikenteen merkityksen oman alansa työympäristössä
 • toimii työympäristön kestävän kehityksen ohjeiden mukaisesti
 • toimii työturvallisuussäädösten ja -ohjeiden mukaisesti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita painotekniikan prosessien perusasiat. Hänellä tulee olla tiedot ja taidot työturvallisesta työskentelystä jälkikäsittelylaitteilla. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja työssäoppimalla työssäoppimispaikoilla.

Työsaliharjoituksia tehdään muutaman opiskelijan ryhmissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 14 osp.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka 1 osp
Omat taidetyöt 2 osp
yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
Äidinkieli 1 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tuotantoprosessin osana opiskelija ottaa vastuun tuotteen valmistuksesta aikataulut, laatuvaatimukset ja materiaalien taloudellinen käyttö huomioon ottaen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi