4.2.4 Jälkikäsittelyn erikoistekniikat 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee nuuttaamisen, stansaamisen, ritsaamisen, perferoinnin ja mahdollisesti preeglauksen kuntoonlaiton ja tuotantovedostamisen kohopainokoneella.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • Toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti
  • Osaa nimetä eri materiaaleja ja niiden käyttökohteita
  • Osaa valmistella formun käyttökuntoon
  • Arvioi ja tarkastaa lopputuotoksen laadun ja vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin
  • Osaa hyödyntää erilaisia jälkikäsittelymenetelmiä ja -koneita tarpeen mukaisesti
  • Osaa huoltaa kohopainokonetta ja ratkaista ongelmatilanteita
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi