4.2.7 Sähköinen julkaiseminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan sähköisiä julkaisuja kuten digilehtiä, e-kirjoja, sähköisiä mainoksia, pdf-lomakkeita ja tablettijulkaisuja.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • osaa suunnitella sähköisiä kirjoja taitto-ohjelmalla
  • tietää ePub julkaisemisen suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella ja viimeistellä taiton Indesignilla
  • osaa perustaidot interaktiivisen tablettijulkaisun toteuttamiseksi
  • osaa hyödyntää videoita ja animaatioita julkaisuissa
  • tietää julkaisemisen periaatteet erilaisille alustoille ja laitteille
  • osaa suunnitella ja valmistaa sähköisiä PDF-lomakkeita Indesignilla
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Graafisen tuotantotoiminnan tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa ja media-aineistojen käsittelyssä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi