6.2.1 Lattian päällystys 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii asentamaan esimerkiksi tavanomaiseen asuinhuoneeseen muovi- tai laminaattipäällysteen niissä tapauksissa, joissa ei edellytetä aluslattian oikaisu- tai tasoitustöitä. Opiskelija oppii kuivien lattiapintojen laatoitustyöt työselitysten mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • irrottaa ja kiinnittää paikoilleen työn suoritusta haittaavia kynnyksiä ja listoituksia
 • päällystää asuinhuoneen lattian muovimatolla
 • päällystää asuinhuoneen lattian lukkoponttilaminaatilla
 • tehdä tarvittavat saumaus- ja kiinnitystyöt
 • tehdä valmiiden pintojen suojaukset
 • tarkistaa asennuspohjien soveltuvuuden lattialaatoitukselle
 • suunnitella työkokonaisuuden työvaiheet
 • arvioida työssä tarvittavien materiaalien menekin
 • tehdä laattajakoon tarvittavat mittaukset
 • tehdä lattialaatoitustyöt saumauksineen rakennusten kuivissa tiloissa käyttäen työhön soveltuvia materiaaleja ja työmenetelmiä
 • käsitellä työssä tarvittavia materiaaleja ja koneita turvallisesti sekä laittaa ne käyttökuntoon
 • huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta.
Kirijakso Laaditaan tapauskohtaisesti
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen. Pääpaino työsalissa tehtävissä harjoitustöissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfoliioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimisena lattian päällystyksiä tekevässä yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: hakee tietoa, ratkaisee työssään ilmeneviä ongelmia, soveltaa oppimaansa tietoa työtehtävissä

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii yhdessä muiden kanssa, toimii työssään joustavasti, työskentelee asiakaslähtöisesti

 

Ammattietiikka: noudattaa sovittuja työaikoja, tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sitä arvostaen

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työturvallisuuteen liittyviä työkohtaisia ohjeita, tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat, käyttää terveellisiä työtapoja ja työasentoja

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Huolellisuus, aloitteellisuus, ottaa vastuun omasta työstään.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi