4.2.1 Rakenteiden korjaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään pieniä rakennusosien ja kalusteiden asennuksia ja korjaustöitä sekä tasoite- ja rappauspintojen korjauksia työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä yksinkertaisia alustarakenteita työpiirustusten ja selitysten mukaisesti
 • laskea tarvittavat alustarakennemateriaalit työpiirustuksista
 • tunnistaa alustarakenteisiin sopivat materiaalit ja tarvikkeet
 • käyttää materiaaleja ja tarvikkeita työselostusten mukaisesti
 • käyttää koneita, laitteita ja työvälineitä turvallisesti
 • suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä
 • pitää huolta työvälineidensä kunnosta
 • liikkua turvallisesti rakennustyömaalla ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä
 • käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia
 • käyttää ergonomisesti tarkoituksenmukaisia ja toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja
 • huolehtia työpaikan järjestyksestä siisteydestä ja suojauksesta niin, ettei korjaustöistä aiheudu ylimääräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito, office-ohjelmat, cad-ohjelmien perusteet ja tiedostojenkäsittelyn.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Pääpaino on työsalissa tehtävissä harjoitustöissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan teemoja työssäoppi-malla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrittäjyys

 

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: soveltaa itsenäisesti opittua tietoa käytännön töissä

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii joustavasti työryhmän jäsenenä ja esittää ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteissa

 

Ammattietiikka: noudattaa sovittuja työaikoja ja tekee työnsä vastuuntuntoisesti työtään arvostaen

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työturvallisuusohjeita, tunnistaa vaaratilanteet, välttää riskejä ja käyttää tarvittaessa suojaimia

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Taloudellisuus, aikataulutus, yhteistyökyky, työn laatu sekä siisteys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi