4.1.1 Rakennusten korjausmaalaus 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan työkokonaisuutena korjattavissa rakennuksissa tehtäviä sisämaalaustöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija

 • käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja
 • tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut
 • irrottaa työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita komponentteja (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.)
 • tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut ja muut tartunnan varmistamiseksi tehtävät käsittelyt
 • tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti
 • poistaa vanhoja maalipintoja
 • tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset ja silotukset
 • maalata käsityövälineillä vesi- ja liuotinohenteisilla maalituotteilla
 • käyttää tarpeen mukaan henkilökohtaisia suojavaatteita ja suojaimia
 • käyttää ja huoltaa tarvitsemiaan työvälineitä
 • kiinnittää helposti käsiteltäviä vapaakohdisteisia tapetteja normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin
 • poistaa maalaustyön valmistuttua työnaikaiset suojaukset
 • asentaa paikoilleen työajaksi poistetut listoitukset ja muut rakennusosat
 • keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja niistä aiheutuvat toimenpiteet
 • tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen
 • tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon
 • tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen.
Kirijakso Opintojen eriaikaisen aloittamisen mahdollistamiseksi toteutetaan yksilölliset tarpeet huomioiva, nopeasti etenevä perehdytys.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa on jaettu neljään erilliseen opintoon.
Oppimisympäristöinä ovat
oppilaitoksen työ- ja teoriaopetustilat, sekä alan yritykset.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
 

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot

Laajennettu työssäoppiminen

Matematiikka on osittain integroitu tutkinnon osan opintoihin

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien huomioiminen, henkilökohtaisten suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Ammattietiikka: työaikojen noudattaminen, siisteys, kustannustehokkuuden huomioiminen.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtö-tiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

Yrittäjyys
Opinnot sisältävät työ- ja materiaalikustannusten määrittelyä

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi