4.1.2 Uudisrakennusmaalaus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään rakennustyömailla tehtäviä uusien laajojen pintojen sisämaalaustöitä koneellisesti sekä käsityövälinein. Opiskelija ymmärtää ja noudattaa työselostuksia ja annettuja ohjeita. Opiskelija oppii laskemaan hinnan työlleen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja
 • suorittaa ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja muut valmistelutyöt
 • osaa arvioida pintakäsiteltävän pinnan laatuvaatimuksien täyttymisen ja reklamoida puutteista ennen oman työn aloitusta
 • tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten hionnat, puhdistukset ja pohjustuskäsittelyt
 • tehdä kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelyt
 • suorittaa käsityömenetelmin tehtävät pienehköt hiekkatasoitetyöt
 • tehdä kittaukset ja silotukset
 • maalauskäsittelyjen väliin tarvittavat hionnat
 • maalaustyöt teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauksessa käytettävillä maaleilla
 • tehdä rajaustyöt käsityövälineillä
 • kiinnittää maalattavia seinänpäällysteitä (lasikuitukankaita tms.)
 • ruiskumaalauksen suoritustekniikan niin, että pystyy maalaamaan tasopintoja
 • laittaa ruiskumaalauslaitteen käyttökuntoon, pestä laitteiston ja vaihtaa värin
 • tehdä maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapainelaitteilla
 • toimia ammattihenkilön apuna ruiskutasoitetyössä niin, että hoitaa laitteiston käyttö- ja huoltotyöt sekä tasoitteen sekoittamisen ja annostelun
 • laskea työkustannuksia
 • tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet
 • selviytyä työtilanteista englannin kielellä.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita yleisimmät pintakäsittelytöissä käytettävät käsityövälineet sekä materiaalit. Jos opiskelijalla ei ole näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus uudisrakennusmaalaukseen”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Pääpaino on työsalissa tehtävissä harjoitustöissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 12 osp.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfoliioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Ruotsi
Matematiikka
Valinnainen
Äidinkieli
Englanti
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oman työskentelyn arviointi ja työtapojen muuttaminen tarvittaessa

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii joustavasti työyhteisössä sekä työryhmän jäsenenä

Ammattietiikka: toimii siististi, tarkasti ja kustannustehokkaasti

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työturvallisuusohjeita, tunnistaa vaaratilanteet, välttää riskejä, käyttää tarvittaessa suojaimia, hävittää syntyneet ongelmajätteet asianmukaisesti

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Aikataulussa pysyminen, työn laatu, siisteys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi