Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Pintakäsittelyyn liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija etsii tietoa ammattialaan liittyvistä fysiikan ilmiöistä, kuten lämpölaajeneminen, viskositeetti ja valoheijastuminen pintarakenteista.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia oman alan fysiikan ilmiöistä, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia.

Työelämän kemia 
Pintakäsittelyalalla käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija etsii ja arvioi tietoa ammattialan keskeisistä kemiallisista aineista, esimerkiksi maaleista ja pesuaineista, niiden sisältämistä eri pigmenteistä sekä eri ainesosien aiheuttamista VOC-päästöistä. Opiskelija etsii tietoa niiden koostumuksesta ja ominaisuuksista. Hän tutustuu niiden turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Pintakäsittelyalan kemialliset ilmiöt Opiskelija etsii tietoa alaan liittyvistä keskeisistä kemiallisista ilmiöistä, kuten sähkökemiallisesta korroosiosta, ja tekee näihin liittyviä käytännön kokeita.
Pintakäsittelyyn liittyvien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tunnistaa kemiallisten aineiden GHS-varoitusmerkit. Opiskelija hakee verkosta käyttöturvallisuustiedotteen ja sen mukaisesti säilyttää, käyttää ja hävittää kemiallisia aineita ympäristön huomioiden. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia pintakäsittelyalalla käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa fysiikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan ammattialan työtehtävissä. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa ammattialaan liittyvistä kemian ilmiöistä ja kemian peruskäsitteistä.
Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimisprosessiaan ja arvioimaan omaa oppimistaan (itsearviointi).

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukkofysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa fysiikan lainalaisuuksia pintakäsittelyssä, ammattialalla, esimerkiksi lämpölaajenemiseen, viskositeettiin tai valo-oppiin liittyen.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida pintakäsittelyalaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit. Opettaja arvioi opiskelija kykyä soveltaa kemian lainalaisuuksia oman alan työtehtävissä.

Muuta tietoa