Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti 
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija kertoo itsestään, opiskeluistaan ja työtehtävistään englanniksi. Opiskelija opiskelee pintakäsittelyalan ammattisanastoa, kuten työvälineitä, materiaaleja, turvallisuusvarusteita ja työmenetelmiä. Opiskelija harjoittelee työelämässä tarvittavia suullisia ja kirjallisia kielenkäyttötilanteita ja asiakaspalvelua.
Omaan alaan liittyvien tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija laajentaa pintakäsittelyalan ammattisanastoaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä laatimalla englanninkielisen ansioluettelon. Opiskelija lukee englanninkielisiä käyttöohjeita ja toimii ohjeiden mukaan. Opiskelija lähettää englanninkielisen sähköpostin. Opiskelija laatii englanninkielisen tiedotteen, tekee tilauksen ja käyttää sähköpostia muuhun asiakaspalveluun.
Tiedon hankkiminen Opiskelee hakee tietoa esimerkiksi rakennusten yleisistä laatuvaatimuksista (RYL), pintakäsittelyn työvaiheista, erilaisista pinnoista ja niiden käsittelystä tai maalituotteista, mm. sähköisistä tietolähteistä. Opiskelija tutustuu pintakäsittelyalan julkaisuihin ja etsii niistä tietoa. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelun tukena.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan englannin kielen ja kulttuurin merkityksestä monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä harjoittelemalla englannin kielelle ominaisia kohteliaisuusfraaseja, mielipiteenilmaisua ja tutustumalla englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteita ja vahvistaa niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan englannin kielen taitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi englanninkielisen ansioluettelon ja tiedotteen.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Muuta tietoa Englannin kielen pakolliset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.