Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen, suomi toisena kielenä pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammatillinen viestintä 
Oman suomi toisena kielenä taidon ja lukutaidon arvioiminen Opiskelija arvioi realistisesti omaa suomi toisena kielenä taitoaan ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opiskelija ryhtyy kehittämään taitojaan palautteen pohjalta.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija ryhtyy aktiivisesti kokoamaan, selvittämään ja kartoittamaan alan sanastoa ja terminologiaa ja parantamaan alan puhetilanteisiin liittyvän viestinnän ymmärtämistä.

Opiskelija voi aloittaa oppimispäiväkirjan tai portfoliotyöskentelyn.

Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Opiskelija opiskelee alan sanastoa ja kehittää alan tekstien ymmärtämistä. Opiskelija opiskelee kirjoitetun suomen kielen perussääntöjä.

Opiskelija tutustuu ammattialansa tekstilajeihin, esimerkiksi työturvallisuusohjeisiin ja alkaa kehittää ammattitaidon kannalta keskeisen tekstin pääsisällön ja -tarkoituksen ymmärtämistä.

Alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan ja kirjoittaa ammattitaiton kannalta keskeistä tekstiä.

Opiskelija osallistuu keskusteluun, käyttää puheenvuoroja ja perustelee näkemyksiään.

Media ja kulttuuri
Tiedon hankkiminen Opiskelija hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta.
Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen Opiskelija käyttää oman alansa ammattijulkaisuja ja mediatekstejä.
Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi Opiskelija kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä.
Alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin.
Oman suomi toisena kielenä taidon arvioiminen Opiskelija arvioi omaa suomen kielen taitoaan erityisesti tekijänoikeuksien noudattamisen, kirjallisten töiden laatimisen, tiedonhaun ja lähteiden luotettavuuden arvioimisen osalta.
Työelämän viestintä (2 osp)
Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Opiskelija tutustuu teksteihin oman ammattialansa julkaisuissa. Opiskelija parantaa työturvallisuusohjeiden ymmärtämistä. Opiskelija pyrkii tulkitsemaan ja arvioimaan tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelija tulkitsee tekstien merkityksiä.
Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä toimiminen Opiskelijat harjoittelevat ammatin kannalta keskeisissä ryhmä- ja kokoustilanteissa toimimista.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija osoittaa tuntevansa oman kielellisen ja kulttuurisen taustansa pääpiirteet. Opiskelija ottaa selvää siitä, mitä suomalaisen yhteiskunnan kielellinen monimuotoisuus on. Opiskelija tutustuu suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kielelliseen monimuotoisuuteen.
Oman suomi toisena kielenä taidon arvioiminen Opiskelijat lukevat työturvallisuusohjeita yksityiskohtaisesti. Niiden pohjalta opiskelijat voivat laatia muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä tai muuten, tai sitten opiskelijat voivat laatia myös työselostuksen ammattiaineen opintoihin liittyen.
Opiskelijat tutustuvat oman alansa teksteihin. Opiskelijat voivat laatia työssäoppimisestaan raportin tai selostuksen.Opiskelija arvioi omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oman alan sanaston laajentamisessa ja ymmärtämisessä. Opettaja ohjaa opiskelijaa keräämään oman alan sanastoa, niin että myös oman alan puhetilanteiden ja tekstien ymmärtäminen paranee. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa kirjoitetun suomen kielen perussääntöjen käyttämisessä. Opettaja arvioi, kuinka itsenäisesti opiskelija käyttää suomen kielen perussääntöjä kirjoittaessaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa pikku hiljaa yhä itsenäisempään ja monipuolisempaan työskentelyyn.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin ja hankkimaan tietoa prosessiteollisuuden alasta lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä, luotettavan lähteen tunnistamista ja tekijänoikeuksien noudattamista verkkoympäristössä lähiopetuksen aikana.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjoittamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten esimerkiksi erilaiset raportit, referaatti, käyttöohje, työselostus ja työohje.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Ammatillinen viestintä ja media ja kulttuuri opiskellaan Käynnissäpito-tutkinnon osan yhteydessä.

Työelämän viestintä opiskellaan Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus -tutkinnon osan yhteydessä.