Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAISET 2 osp

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Peruslaskutaitojen soveltaminen työtehtävissä 1 osp
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija kertaa peruslaskutoimitusten säännöt, kuten potenssi-, juuri- ja prosenttilaskut. Opiskelija harjoittelee laskutoimituksia prosessiteollisuuteen liittyvissä tehtävissä, kuten ainemäärä- ja seoslaskut.

Opiskelija harjoittelee tekemään prosessiteollisuuteen liittyviä kustannuslaskelmia.

Opiskelija harjoittelee prosenttilaskennan soveltamista talousmatematiikkaan liittyvissä tehtävissä, esimerkiksi palkka- ja verotuslaskuissa.

Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmiensa oikeellisuuden ja suuruusluokan.
Kuvaajat ja tilastot työelämässä 1 osp
Tiedon tulkitseminen, kerääminen ja ryhmitteleminen Opiskelija harjoittelee tulkitsemaan arkielämään ja prosessiteollisuuteen liittyviä tilastoja, taulukoita ja kuvaajia sekä keräämään ja ryhmittelemään tietoja.
Taulukoiden ja kuvaajien laatiminen Opiskelija laatii taulukoita ja kuvaajia niin arkielämään kuin prosessiteollisuuteen liittyvistä aineistoista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa sekä ammattialan liittyvissä ongelmissa, kuten prosessiteollisuuden tilanteissa.

Muuta tietoa Peruslaskutaitojen soveltaminen työtehtävissä toteutetaan 2. vuonna jaksossa 2 ja Kuvaajat ja tilastot toteutetaan 2. vuonna jaksossa 3.

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valmennuskurssi jatko-opintoihin aikoville, 2 osp
Peruslaskutoimitusten, prosenttilaskennan ja mittayksikkömuunnosten hallitseminen Opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä sekä arkielämän että oman alan laskutehtävissä.
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija laskee pinta-aloja ja tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa sekä arkielämän että oman alan vaatimassa laajuudessa.
Matemaattisten menetelmien hallitseminen Opiskelija ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla ja harjoittelee lausekkeen sieventämistä. Opiskelija muodostaa ja laatii sekä arkielämään että omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita ja kuvaajia sekä ratkaisee sekä arkielämässä että työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä ja kuvaajien avulla.
Valmiuksien saaminen jatko-opintoihin Opiskelija pyrkii saamaan valmiuden selviytyä ammattikorkeakoulujen pääsykoetehtävistä ja jatko-opintoihin liittyvästä matematiikan opiskelusta.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna funktiolaskinta, graafista laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

matematiikka, pakollinen, 3 osp, fysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp, matematiikka valinnainen, 3osp ja fysiikka ja kemia, valinnainen 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten sähköoppiin liittyvissä tilanteissa.

Muuta tietoa Toteutetaan 3. vuonna jaksossa 4.