4.2.1 Massiivipuutuotteiden valmistus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija valmistaa massiivipuisia tuotteita tai niiden osia. Hän hahmottaa työprosessin kokonaisuutena teknisten piirustusten avulla. Opiskelija työskentelee aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti, toimien ammattimaisesti, ammattimaisia työmenetelmiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia
  • lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon
  • valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit
  • käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä
  • valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, mallineita ja/tai valmistustekniikoita
  • toimia asiakaslähtöisesti.
Kirijakso Opiskelijan on hallittava puusepän alan perustyökalut ja koneet sekä työturvallisuusasiat. Opiskelija omaa myös teknisen piirtämisen perusteet sekä mitoittamisen perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelun pääpaino on työsalissa tapahtuvassa oppimisessa. Opiskelija ottaa huomioon omassa työskentelyssään aiemmin oppimansa tiedot. Tämän perusteella hän valitsee itsellensä sopivan tehtävän, joka palvelee opiskelijan omaa ammatillista kehitystä mahdollisimman hyvin. Näin työskennellessään opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan käytännön työssä.

Teknisten kuvien lukemistaito kehittyy opiskelijan piirtäessä toteutettavan tuotteen. Hän hahmottaa koko valmistettavan työn ja käy suunnittelussa läpi tuotteen rakenteelliset yksityiskohdat. Opiskelija laatii tarvittavat tekniset piirustukset joko cad-pohjaisella ohjelmistolla tai käsin piirtäen.

Työsalissa tapahtuvan opetuksen lisäksi myös luokkaopetusta sekä verkko-oppimisympäristöjä kuten e-portfoliota hyödynnetään tarvittaessa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan tai sen osia voi suorittaa työssä oppimalla.
Osan opinnoista voi suorittaa myös verkko-opintoina.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä kaluste tai vastaava puusepän tuote. Tuotteen pohjalta laaditaan osaluettelo, oppimispäiväkirja ja kustannuslaskelmat.
Työhön integroidaan matematiikkaa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija toimii ammattimaisesti. Hän suunnittelee valmistettavan työn yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti, hän ottaa työskentelyssään huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii, kuinka tehtyä työtä voisi kehittää paremmaksi. Hän osaa ottaa työssään huomioon konekannan eroavaisuudet ja osaa soveltaa työnsä sopimaan siihen. Opiskelija pohtii tuotteen menestymismahdollisuuksia realistisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi