Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Turvallinen työskentely

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työskentely-ympäristön havainnointi

Ympäristön työturvallisuuden arvioiminen ja turvallisuutta parantavan ehdotuksen laatiminen

Toimintakokonaisuudessa omaksutaan turvalliset työskentelymenetelmät. Opiskelija havainnoi työsalin työturvallisuusriskejä. Hän pohtii, onko havaittu turvallisuusriski yleinen ja alalle tyypillinen. Opiskelija pohtii, millaisia vaaratilanteita työympäristöissä voi tapahtua ja kuinka näitä voidaan välttää.

Havainnoitujen riskien pohjalta opiskelija laatii työturvallisuutta parantavan ehdotuksen. Hän omaksuu ennaltaehkäisevän ja turvallisuutta arvostavan asenteen.
Opiskelija pohtii miten havaittu riski näkyy työelämän toimintaympäristöissä ja miten se eroaa kouluympäristöstä. Dokumentoinnissa käytetään tietotekniikkaa.

Havainnoinnin tukena käytetään verkkomateriaaleja sekä puusepän alan tyypillisiä työtehtäviä.

Henkilökohtaisten suojainten käyttö Opiskelija tottuu käyttämään henkilökohtaisia suojaimia kuten: haalarit, kuulosuojaimet, silmäsuojaimet ja hengityssuojain.
Kone-kohtaisen työturvallisuuden opiskelu Konekohtaisessa työturvallisuudessa opiskellaan keskeisten koneiden turvallisuus-asiat sekä harjoitellaan niiden oikea käyttäminen.
Konekohtaisen työskentelyn opiskelu tapahtuu opettajan johdolla työsalissa. Hyväksyttyjen harjoitusten jälkeen opiskelija saa luvan käyttää kyseisiä koneita.
Ergonomian huomioiminen työskentelyssä Kokonaisuudessa opiskelija omaksuu ergonomian kannalta oikeat tavat työskennellä. Hän kiinnittää huomion oikeisiin nostotapoihin sekä optimaalisiin työ asentoihin.
Kurssit Opiskelija oppii antamaan ensiapua ea-1-kurssilla. Hän suorittaa myös tulityökurssin ja työturvallisuuskurssin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa työturvallisuuden perustiedot. Opiskelijoiden työskentely tapahtuu yksittäin tai pienissä ryhmissä, joissa opiskelijat pohtivat annettua aihetta. Opettaja ohjaa tarvittaessa tehtäviä oikeaan suuntaan.
Opettaja antaa ohjaavaa palautetta tehtävistä.

Opettaja esittelee konekohtaisesti puuntyöstölaitteet. Hän kertoo niiden toiminnasta ja turvallisesta käyttämisestä. Opettaja näyttää opiskelijoille kunkin koneen työturvallisuusriskit sekä yleisimmät vaaratilanteet.
Ohjeistuksen pohjalta opiskelijat tekevät opetetulla koneella harjoituksia. Opettaja valvoo harjoituksia ja puuttuu vääriin ja vaarallisiin työmenetelmiin.

Opettaja arvioi konekohtaisen tiedon riittävyyden jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen. Tietotason ollessa turvalliseen työskentelyyn riittävä, opettaja antaa opiskelijalle käyttöluvan ko. koneelle. Opiskelija saa opettajalta kuittauksen henkilökohtaiseen konekorttiin.

Opettaja havainnoi ja opastaa ergonomisesti oikeita työskentelymenetelmiä ja asentoja. Opettaja opastaa ja valvoo henkilökohtaisten suojainten käyttöä.

Muuta tietoa Kokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimisessa verkkomateriaaleja apuna käyttäen.

Turvallinen työskentely -kokonaisuudessa käsiteltyjen tietojen hallinta ja osaamistaso on edellytyksenä kaikelle työsalissa tapahtuvalle työskentelylle.

Teknisen piirtämisen perusteet

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tekninen piirtäminen Opiskelija omaksuu teknisen piirtämisen perusteet. Hän omaksuu ammattipiirustuksissa käytettävät kuvainto tavat, piirtämistekniikan sekä yleisimmät materiaalimerkinnät sekä toleranssit.

Hän osaa esittää oman työhönsä liittyviä seikkoja piirustuksien avulla sekä oppii lukemaan kuvia. Opiskelija oppii keskeiset piirustustermit.

Kappaleen hahmottaminen Opiskelija lähestyy aihetta käytännön esimerkkien kautta. Hän tutustuu puusepänalan tuotteisiin joiden pohjalta piirtäminen aloitetaan. Tällaisten konkreettisten esimerkkien avulla oppija hahmottaa tuotteen kokonaisuutena sekä erikseen valmistettavina osina.

Esimerkkien avulla myös kappaleen osien esittäminen tasokuvina piirtämällä muuttuu paremmin käsitettäväksi.

Piirtämisen harjoitteleminen ja työvälineet Esimerkkituotteiden pohjalta opiskelija aloittaa piirtämisen harjoittelemisen. Luokassa tehtyjen piirtämisharjoitusten aikana opiskelija on omaksunut oikeat työvälineet piirtämiseen.

Harjoitusten pohjalta hän osaa sijoittaa tarvittavat kuvainnot paperille oikeisiin kohtiin ja tekee kappaleisiin oikeat merkinnät sopiville paikoille.

Opiskelija oppii harjoitusten kautta piirtämään teknisiä kuvia. Teknisten kuvien piirtämisen oppiminen ja kappaleen oikean sijoittelun oppimisen kautta opiskelija osaa myös lukea toisten piirtämiä teknisiä piirustuksia.

Opiskelijan ymmärtäessä piirtämisen perusteet hän voi halutessaan siirtyä harjoittelemaan cad-ohjelmilla piirtämisen perusteita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijoille piirtämisen perustiedot.

Opiskelijoiden piirtäminen tapahtuu yksittäin tai pienissä ryhmissä. Näissä opiskelijat etsivät ratkaisua ongelmakohtiin sekä piirtävät henkilökohtaisia harjoituksiaan. Opettaja tarkkaillee harjoituksien etenemistä ja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa. Opettaja ohjaa tehtäviä oikeaan suuntaan ja opastaa oikeisiin menetelmiin ja kuvaintoihin.

Opettaja antaa palautetta opiskelijalle piirustusten luettavuuden, siisteyden ja oikeellisuuden perusteella.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös verkko-opintoina.

Puusepäntuotteiden valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija oppii työsalissa itse tekemällä. Hän valmistaa puusepänalalle tyypillisiä tuotteita tai niiden osia sekä tekee liitosharjoituksia. Opiskelija käyttää työskentelyssä tarkoitukseen sopivia mittavälineitä sekä puuntyöstökoneita.
Liitosharjoitukset Työelämän kokonaisuus opiskellaan lähes kokonaan työsalissa. Opiskelija aloittaa puusepäntöiden harjoittelemisen valmistamalla liitosharjoituksia. Lyhytkestoisten liitosharjoituksien avulla opiskelija saa varmuutta koneiden käyttöön sekä näkee konkreettisesti, kuinka kappaleet käyttäytyvät niitä työstettäessä. Liitosharjoitusten avulla opiskelija saa edetä oman osaamistasonsa ja työskentelynopeutensa mukaan.
Tuotteiden valmistaminen Puusepäntuotteiden valmistaminen aloitetaan tekemällä opiskelijan henkilökohtaiseen taitotasoon nähden sopiva puusepäntyö. Opiskelija voi tehdä työn itsenäisesti tai ryhmän osana. Opiskelija tekee tuotteen alusta loppuun, työstäen kappaleen jokaisen työvaiheen.
Koneiden käyttö Opiskelija käyttää työskennellessään puuntyöstökoneita oikein ja oikeisiin työkohteisiin. Hän hallitsee koneiden perustoiminnot ja osaa ratkaista itsenäisesti mahdolliset pienet ongelmatilanteet.
Dokumentointi Opiskelija pohtii ja dokumentoi osaamistaan ja kehittymistään e-portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa ja opastaa liitosharjoitusten tekemisessä. Hän kertoo vaihtoehtoiset työstömenetelmät ja käytettävät koneet.

Opettaja seuraa harjoitusten valmistumista ja arvioi kunkin opiskelijan osaamista. Taitotason perusteella opettaja antaa uusia liitosharjoituksia, palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaisen oppilaan henkilökohtaista taitotasoa.

Opettaja antaa opiskelijalle valmistettavan tuotteen. Hän tukee opiskelijaa valmistusprosessin läpi ohjaten opiskelijaa oikeaan suuntaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan ongelmatilanteet.

Opettaja pitää tarvittaessa lyhyitä teoriahetkiä työsalissa, työskentelyn lomassa. Opettaja käsittelee näin esimerkiksi konkreettisen, työskentelyn kautta esiin nousseen ongelmatilanteen tai uuden oppimisen kohteen.

Opettaja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta tuotteiden valmistusprosessin onnistumisen sekä lopputuloksen laadun kautta. Hän testaa opiskelijan tieto- ja taito –tasoa kysymällä opetettuja asioita työskentelyn aikana. Näin opiskelija itsearvioi omaa työskentelyään ja saa käytännön esimerkin omasta työstään ja vastaa kysymyksiin peilaten tietojaan omaan työhönsä.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuus voidaan suorittaa työssäoppimisena.