4.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Asiakaslähtöisessä valmistustoiminnassa opiskelija selvittää tuotteen ulkonäköön vaikuttavat seikat. Myös laatuvaatimukset sekä valmistuksessa tarvittavat dokumentit ovat keskeisiä tutkinnon osan sisältöjä. Valmistettava tuote tai tuotteen osa toteutetaan laaditun aikataulun mukaisesti korkealuokkaista mittatarkkuutta noudattaen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • selvittää asiakkaan tarpeen: tuotteen ulkonäön, mitat ja laatuvaatimukset
  • laatia tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi
  • valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti aikataulua noudattaen
  • viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaan osallistuminen vaatii työturvallisuusasioiden hallitsemista sekä puuntyöstökoneiden käytön hallitsemista. Ammattipiirustusten lukemisen sekä mitoittamisen perusteet ovat myös edellytyksenä asiakaslähtöiseen valmistustoimintaan osallistumiselle.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija työskentelee pääasiassa työsalissa. Hän selvittää valmistettavan tuotteen yksityiskohdat sekä vaadittavat yksityiskohdat itsenäisesti, käyttäen apunaan verkosta löytyviä tietoja sekä muita sähköisiä materiaaleja. Opiskelija valitsee tuotteeseen sopivat komponentit ja helat sekä muut käytettävät materiaalit. Hän osaa suunnitella ja valmistaa työn niin, että se toimii sille tarkoitetussa tehtävässä ja vastaa mitoiltaan suunnitelmia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan e-portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan voi suorittaa työssäoppimalla. Suunnittelutyön voi tehdä itsenäisesti annettujen vaatimusten mukaisesti. Työskentelyn tukena käytetään verkko-oppimisympäristöjä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa työaikoja. Hän työskentelee ahkerasti ja vastuullisesti. Opiskelija arvostaa omaa ja muiden työtä.

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija käyttää työskennellessään työvaatteita sekä henkilökohtaisia suojaimia. Hän työskentelee työturvallisuuteen liittyvät riskit tiedostaen ja niitä välttäen. Työskennellessä hän käyttää laitekohtaisia suojalaitteita. Hän havainnoi ympäristöään ja puuttuu havaitsemiinsa työturvallisuusriskeihin. Opiskelija pitää työympäristönsä siistinä. Opiskelija työskentelee ergonomisesti oikeissa asennoissa.

 

Kestäväkehitys: Opiskelija ottaa työskentelyssään huomioon materiaalien menekin ja pyrkii työstämään sitä mahdollisimman taloudellisesti. Hän valitsee mahdollisimman ekologisen pintakäsittelytavan tuotteeseensa. Opiskelija osaa kierrättää syntyneet jätteet asian mukaisesti sekä ymmärtää niiden haitalliset vaikutukset ympäristölle.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija tulee toimeen muiden kanssa. Hän käyttäytyy hyvin ja ottaa muut huomioon.

 

Oppiminen ja ongelman ratkaisu: Opiskelija ymmärtää tilaajan tarpeet ja osaa ottaa ne huomioon prosessin aikana.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija työskentelee ammattimaisesti. Hän suunnittelee valmistettavan työn yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti, ja ottaa työskentelyssä huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä työhön varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii, kuinka tehtyä työtä voisi muuttaa paremmaksi. Opiskelija pohtii tuotteen kaupallisia menestymismahdollisuuksia realistisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi