4.2.4 CNC-työstö 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään tuotteen tekemiseen tarvittavia CAD- ja CAM- ohjelmia ja valmistamaan tuotteen. Opiskelija suunnittelee tuotteen ja mallintaa sen CAD- ohjelmalla ja tekee työstöradat CAM- ohjelmalla sekä työstää valmiita tuotteita CNC- koneella. Työskennellessään opiskelija oppii soveltamaan keskeisiä CAD / CAM -ohjelmien käsitteitä sekä valitsemaan oikeat leikkuusuunnat sekä työstöarvot.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • työstöratojen valmistuksen
  • käyttää CNC- konetta 3-akselisessa työstössä.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita puualan työturvallisuusvaatimukset, mitoitukset sekä piirtämisen perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuoden kevät

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelun pääpaino on työsalissa tapahtuvassa oppimisessa. Opiskelija omaksuu uusia asioita itse tekemällä. Hän pääsee käsiksi CNC- työstöön, sille tyypillisessä työskentely-ympäristössä. Opiskelija tekee ammattialalleen tyypillisiä työstöharjoituksia, joilla hän saa työskentelyynsä varmuutta sekä oppii CNC- koneen käytön perusteita. Opiskelija kehittää ongelmanratkaisutaitojaan erilaisten tiedon hankinnallisten- tai ammatillisten ryhmätöiden avulla. Työskentelyn tukena käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Työturvallisuusasiat opiskellaan konkreettisesti työpisteillä ja työkoneilla. Työsalissa tutustutaan yleisimpiin työturvallisuusriskeihin sekä opetellaan oikeat, turvalliset työskentelytavat. CNC- koneiden turvallinen käyttö opiskellaan konekohtaisesti. Samalla käsitellään myös koneiden tyypillisimmät viat ja ongelmatilanteet.

CAD ja CAM -työskentelyn perusteet opiskellaan luokassa. Oppimisen osana käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, Fysiikka
Muuta tietoa Kokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimisessa, verkkomateriaaleja apuna käyttäen.

Turvallinen työskentely-kokonaisuudessa käsiteltyjen tietojen hallinta ja osaamistaso on edellytyksenä kaikille työsalissa

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija toimii ammattimaisesti. Hän suunnittelee valmistettavan työn yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti, hän ottaa työskentelyssään huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii, kuinka tehtyä työtä voisi muuttaa teollisuuteen paremmin sopivaksi. Opiskelija pohtii tuotteen menestymismahdollisuuksia realistisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi