Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Tuotteen suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tarpeen kartoittaminen Opiskelija kartoittaa tilaajan tarpeet. Hän perehtyy valmistettavan kalusteen vaatimuksiin sekä selvittää sen valmistustekniset yksityiskohdat. Opiskelija suunnittelee valmistettavan tuotteen, sekä laatii toteuttamiseen vaadittavat tekniset piirustukset ja muut dokumentit.

Opiskelija työskentelee yksin tai pienessä ryhmässä. Opiskelija kartoittaa tilaajan tarpeet jonka pohjalta hän aloittaa tuotteen suunnittelun. Opiskelija selvittää tuotteen yksityiskohdat keskustelemalla tilaajan kanssa. Apunaan opiskelija käyttää havainnollistavia piirroksia sekä valokuvia.

Materiaalien tarpeen määrittäminen Opiskelija selvittää kalusteeseen käytettävän materiaalin määrän sekä siihen tarvittavien muiden komponenttien määrän ja hinnan. Hän pohtii materiaalien ominaisuuksia suhteessa valmistettavaan tuotteeseen, pyrkien löytämään sopivimmat materiaalit. Apunaan opiskelija käyttää kauppiaiden tarjoamia materiaaleja.
Dokumenttien laatiminen Näiden tietojen pohjalta opiskelija laatii tekniset piirustukset sekä osaluettelon.
Resurssien arvioiminen Opiskelija arvioi aiemman osaamisensa perusteella, kuinka paljon aikaa työ tulee viemään. Tämän perusteella hän laskee tuotteen lopullisen hinnan asiakkaalle.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan prosessin aikana e-portfolioon.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja tukee opiskelijaa työn etenemisessä. Hän neuvoo ja opastaa opiskelijaa etsimään vastauksia ongelmakohtiin sopivista paikoista.
Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan valmistukselliset ongelmat itse.

Opettaja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta laadittujen dokumenttien oikeellisuuden, aikataulujen toteutumisen sekä oppimispäiväkirjan perusteella.

Muuta tietoa Kokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla tai verkko-opintoina.

Asiakastyön valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteen valmistaminen ja työskentelyn lähtökohdat Opiskelija valmistaa asiakastyönä tilatun tuotteen. Hän noudattaa työskentelyssään aiemmin valmistamiaan suunnitelmia. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja.
Itsearviointi ja oppimisen raportointi Opiskelija pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet itsenäisesti käyttäen apuna sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Opiskelija raportoi ja pohtii valmistusprosessia e-portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja tukee opiskelijan työskentelyä opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan hänen
työskennellessään. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan tuotteeseen valitsemiaan ratkaisuja. Opettaja seuraa opiskelijan prosessin etenemistä oppituntien aikana sekä e-portfoliossa. Hän kommentoi opiskelijan työskentelyä portfolioon.

Opettaja antaa palautetta valmistetusta tuotteesta suhteessa aiemmin laadittuihin suunnitelmiin. Opiskelija itsearvioi, kuinka hyvin työssä on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Hän selvittää mittaamalla, kuinka hyvin mittatarkkuus on toteutunut lopullisessa työssä. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, kuinka hyvin valmistettu tuote tulee toimimaan sille suunnitellussa tehtävässä. Opettaja antaa opiskelijalle palautteen prosessista sekä mahdollisia parannusehdotuksia.

Muuta tietoa