4.2.1 Sisävalmistusvaiheen työt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii tekemään sisävalmistustöitä työmaalla, sekä niihin liittyvät mittaus-, aloitus- ja lopetustyöt
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
  • tehdä sisävalmistusvaiheen töitä, kuten seinien ja kattojen levytys- ja panelointityöt sekä lattioiden parketti-, laminaatti- ja lautalattiatyöt ja listoitukset, sekä tehdä sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt
  • vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja
  • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
  • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
    ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
  • käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
  • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso Sisävalmistusvaiheentyöt -tutkinnon osaan ei vaadita erillistä kirijaksoa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näytöstä laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu sisävalmistusvaiheentyö ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan opinnot voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.


Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio