4.2.12 Yrityksessä toimiminen (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä, yrittäjämäistä toimintatapaa ja perusasiat siitä, mitä on olla yrittäjä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

  • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
  • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
  • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
  • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
  • hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
  • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
  • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
  • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
  • arvioida yrityksen kehittämistarpeita.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna yhteisen tutkinnon osan pakollinen ja valinnainen osa-alue Yrittäjyys ja yritystoiminta (1+3 osp).
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimassa yrittäjinä.

Oppiminen tapahtuu tiiminä ja käytännössä. Ammatillisia asioita opitaan samalla kun tehdään töitä yrittäjämäisesti.
Tiimityöskentelyssä opitaan yhteistyötä ja samalla osaaminen eriytyy.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan omassa kaupparekisterissä olevassa yrityksessä, jos osaamisen on osoitettavissa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnan osaan voidaan integroida pakollinen tai valinnainen ammattitutkinnon osa, josta opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Yrityksen toimintaan liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisu asiakaslähtöisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Ryhmän valintoihin ja päätöksiin osallistuminen, oman työnsä ja toimintansa arviointi sekä osallistuminen yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

Ammattietiikka:
Yritystoiminnassa kaikkien kestävän kehityksen osa- alueiden arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Alan työturvallisuusohjeiden noudattaminen omassa toiminnassa, asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen tutuissa tilanteissa.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi