4.2.7 Muottityöt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii tekemään pysty- ja vaakamuotteja sekä niihin liittyviä mittaus-, aloitus- ja lopetustöitä. Opiskelija oppii työhön liittyvien työkalujen turvallista käyttöä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä pysty- ja vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä
 • tehdä muottityöhön liittyviä mittaustöitä
 • purkaa muotteja
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen sisältäen muotin sidonnan ja tuennan
 • käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu muottityö ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Työsaliharjoituksiin liittyvät yhteisten opintojen integroinnit
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan kanssa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi