4.2.11 Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä, yrittäjämäistä toimintatapaa ja perustamaan yrityksen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
  • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
  • esittää liikeidean ja yritysmuodon
  • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
  • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna yhteisen tutkinnon osan pakollinen osa-alue Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp).
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä opetukseen liittyvien tehtävien suorittamisella verkossa.

Tutkinnon osa suoritetaan itsenäisesti tai ryhmätyönä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija on perustanut itsenäisesti tai työryhmänä jäsenenä toimivan kaupparekisterissä olevan yrityksen ja omaaminen on osoitettu kattavasti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen osa-alue (3 osp)
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Päätöksien tekeminen ja oman toimintansa ja työnsä arviointi

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Yhteistyöstä sidosryhmien kanssa neuvottelu

Ammattietiikka:
Yritystoiminnan suunnittelussa kaikkien kestävän kehityksen osa- alueiden arvojen noudattaminen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Turvallisten, sopivasti kuormittavien ja vaihtelevien työmenetelmien käyttö ergonomia huomioiden.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi