Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija toimii työhönsä liittyvien suullisten ohjeiden mukaan sekä kertoo itsestään ja työtehtävistään englannin kielellä. Hän osoittaa opettajan osoittamilla harjoituksilla ymmärtävänsä englanninkielisen puheen sisältöä. Hän keskustelee rakennusalan aiheista.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija tekee tekstinymmärrysharjoituksia ja kirjoittaa työhönsä liittyviä tekstejä, kuten työselostuksen ja ohjeen englannin kielellä kartuttaen rakennusalan perussanastoa.
Tiedon hankkiminen Hän hakee alansa aiheista aktiivisesti tietoa sähköisistä tiedonlähteistä ja opettajan tarjoamista materiaaleista. Opiskelija lukee ja laatii tiivistelmän rakennusalan turvallisuus- ja työohjeesta.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu englannin kielen ominaispiirteisiin ja englanninkielisiin kulttuureihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vieraan kielen merkityksen Suomessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään vieraan kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa vieraalla kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Työelämän englanti (1 osp) suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna Perustustyöt -tutkinnonosan yhteydessä.

Työelämän englanti (1 osp) suoritetaan toisena opiskeluvuonna Runkovaiheen työt -tutkinnonosan yhteydessä.