6.2.5 Mittaus 2 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii mittaamaan korkoja vaaituskojeella.
Opiskelija oppii mittaamaan korkoja tasolaserilla.
Opiskelija oppii mittaamaan suurempia etäisyyksiä.
Opiskelija oppii mitoittamaan kaltevuuksia.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
  • tehdä rakennustyömaan mittaustöitä vaaituskojeella ja laserilla
  • selvittää mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittaa merkintämittauksia
  • tehdä mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä
  • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
  • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta
  • käyttää mittaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
  • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi