Tutkinnon osan arviointi

Tuotetestaus OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä sähkö- tai automaatioasennustyöpaikassa tai teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa sähkö- ja automaatiotekniikan huolto- ja muutostöitä työssäoppimispaikan suuntautumisen mukaan.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti opetussuunnitelmassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa