Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Sähkö- ja automaatioalaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija tutustuu mittausten virherajoihin, tyypillisiin mittausvirheisiin ja SI-järjestelmään. Opiskelija tutustuu perusdynamiikan käsitteisiin nopeus, kiihtyvyys, voima ja energia. Opiskelija soveltaa oppimaansa sähkö- ja automaatiotekniikan ilmiöihin, kuten Coulombin laki, Ohmin laki ja sähkövirran ja magneettivuon käsitteet.

 

Opiskelija tutustuu termodynamiikan perusteisiin ja alalle tyypillisiin sovelluksiin, kuten lämpölaajenemiseen, koneiden lämpöhävikkiin ja tehoon.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

Työelämän kemia 
Sähköön ja magnetismiin liittyvät kemian ilmiöt ja aineiden ominaisuudet Opiskelija jäsentää aineen atomirakenteen perusteet painottuen sähköisiin sidoksiin sekä atomien välillä että niiden sisällä. Opiskelija oppii tulkitsemaan alkuainetaulukkoa keskittyen elektronien ja protonien määriin ja elektronien välisiin sidoksiin molekyyleissä.
Sähkö- ja automaatioalaan liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija harjoittelee moolin, atomimassan, konsentraation ja PH:n soveltamista esim. akkujen ja patterien yhteydessä.

 

Opiskelija etsii tietoa sähkö- ja asennustekniikalle keskeisistä kemiallisista ilmiöistä, kuten sähkökemiallisesta korroosiosta ja tekee näihin liittyviä kokeita ja laskelmia.

Sähkö- ja automaatioalalla käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tunnistaa kemiallisten aineiden GHS-varoitusmerkit. Opiskelija osaa hakea verkosta käyttöturvallisuustiedotteen ja sen mukaisesti säilyttää, käyttää ja hävittää kemiallisia aineita ympäristön huomioiden
Ohjaus ja oppimisen arviointi
Opettaja kertaa opiskelijan kanssa lämpöopin ja mekaniikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan sähkö- ja automaatiotekniikan työtehtävissä.

 

Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyvistä kemian ilmiöistä ja kemian peruskäsitteistä.

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan.

 

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa mekaniikkaan ja lämpöoppiin liittyviä lainalaisuuksia painottuen sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyviin sovelluksiin, esimerkiksi lämpölaajenemisessa ja sähköenergiassa.

Opettaja arvioi opiskelijan ymmärrystä kemian perusasioista, alkuaineista ja kemiallisista reaktioista. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käsitellä kemikaaleja säännösten mukaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä opiskelijan kysyä tulkita kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa