Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

VERHOILUN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mekaniikka-asennustyöt Opiskelija tekee automaatiolaitteistojen mekaniikan asennustöitä.
Kappaletavaralaitteistojen käyttö- ja ohjaustyöt

Huolto- ja kunnossapitotyöt

Hän tekee asennuksensa käyttöönottotarkastuksen sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti ja laatii asennuksestaan asennuspiirustukset keskuspiirustuksineen ja piirikaavioineen, sekä korjaa asennuksissa olevia vikoja ja tekee asennuksiin muutostöitä, sekä tekee muutokset asennuspiirustuksiin.
Kokoonpanotyöt Opiskelija tekee teollisuuden kokoonpanotöitä, käyttäen oikeita komponentteja ja asennus¬joh¬timia.

Opiskelija tekee teollisuuden hydrauliikka- ja pneumatiikkatöitä.

Työssään hän mitoittaa, kuorii ja asentaa keskukseen liittyvät johtimet, tekee asen¬nus¬¬töitä taloudellisuuden ja asiakaspalvelun periaatteita noudattaen, suunnittelee pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottoriin.

Ohjelmointi Hän käyttää asennuksissa ohjelmoitavaa logiikkaa, käyttää ja kytkee raja- ja lähestymiskytkimiä, tekee moottorien mekaaniseen asennukseen ja huoltoon, sekä tekee ylikuor¬mitus- ja oikosulkusuojaukseen liittyviä ja kolmivaihesähkötekniikkaan liittyviä töitä.
Yrittäjyys Opiskelija tekee sähköasennusalan yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa piirustus- ja suunnittelutehtävissä ja harjoitustöissä. Opettaja varmistaa, että tehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa