6.2.5 Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmäasennustöitä tekemiensä suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Hän piirtää ja suunnittelee itse omat työharjoituksensa. Opiskelija tarkastaa itse tekemänsä harjoitustyöt, tekee tarkastusmittaukset ja laatii niistä pöytäkirjat. Hän käyttää erilaisia valvontakeskuksia ja ymmärtää valvonta- ja varoitusjärjestelmien ominaisuudet, lisäksi tutkinnonosassa tehdään kuituasennustöitä.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

KIINTEISTÖAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Säätötekniikan perusosaaminen

Opiskelija

 • ymmärtää automaatiojärjestelmän tarkoituksen kiinteistöautomaatiossa. Hän ymmärtää säätötekniikasta P- ja PI- säädön
 • tietää säätökaavioissa esitetyt piirrosmerkit ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella kysymyksessä olevan laitteiston toiminnan
 • ymmärtää säätökaavion ohjaukset, lukitukset ja säädöt
 • osaa hahmottaa säätökaaviosta, missä esitetyt komponentit sijaitsevat prosessissa.

Sähköjärjestelmäasennukset

Opiskelija

 • osaa ohjatusti kaapeloida ja kytkeä automaatiojärjestelmään liittyvältä jakokeskukselta lähtevät ryhmäjohdot.
 • osaa kaapeloida ja kytkeä taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin huomioiden emc- suojauksen toteutumisen.
 • osaa merkitä kaapelit asianmukaisin merkein ja kytkeä ne piirustusten mukaan jakokeskukseen sekä toimilaitteisiin suunnitelmien ja asennusohjeiden mukaan

Kenttälaiteasennukset

Opiskelija

 • tietää automaatiojärjestelmään liittyvät yleiset kenttälaitteet
 • tuntee erilaisten antureiden toimintaperiaatteita
 • tuntee virta- ja jänniteviestin periaatteen säätötekniikassa
 • osaa hahmottaa kenttälaitteiden sijainnin prosessissa ja osaa sen perusteella suunnitella kaapelireittejä toimivan ja esteettisesti tyydyttävän kaapeloinnin aikaansaamiseksi
 • osaa piirustusten, asennusohjeiden ja ohjuksen avulla johdottaa ja kytkeä kenttälaitteita niiden rakennetta ja kotelointiluokkaa heikentämättä
 • osaa johdottaa komponentit esteettisesti sopivalla tavalla ja huomioi johdotuksessa komponenttien vaihdon
 • osaa merkitä kenttälaitteet ja kaapelit suunnitelmien mukaan.

Valvonta-alakeskus- (VAK) ja valvomoasennukset

Opiskelija

 • tietää valvonta-alakeskuksen merkityksen kiinteistöautomaatiojärjestelmässä
 • osaa liittää valvomotietokoneen valvonta-alakeskukseen
 • tietää VAK:een liittyvät tulot (anturit ja lähettimet) ja lähdöt (toimilaitteet) sekä ohjauslogiikan (ohjelma)
 • osaa valvomo-ohjelmistosta käynnistää ja pysäyttää automaatiojärjestelmän
 • osaa seurata eri antureiden ja lähettimien oloarvoja ja muuttaa niitä tarvittaessa
 • osaa katsoa toimilaitteiden tilatietoja ja niiden perusteella päätellä prosessin tilaa
 • tietää automaatiojärjestelmän kaukokäytön mahdollisuuden tietoliikenneyhteyksien avulla

Yhteinen keskeinen osaaminen

 • osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot  Ei ole
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi