4.1.4.8 Vanhustyö, 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija:

Oppii tuntemaan vanhustyön perusteet ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Oppii tarkentamaan havainnointia ja arviointia vanhuksen hoito- ja huolenpitotyön avun tarpeessa sekä oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan vanhustyötä asiakaslähtöisesti.

Oppii perustelemaan vanhustyötä teoriatietoon perustuen ja toimimaan vanhusten hoidossa asiakkaan/potilaan terveyttä, toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia edistäen, yhtenä moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Oppii työskentelemään asiakkaan/potilaan turvallisuuden huomioiden ja toimimaan ammattieettisesti ja lähihoitajan työtä kehittäen.

Opinnot sisältävät kolme työelämälähtöistä toimintakokonaisuutta, joihin sisältyy kaksi työssäoppimisen jaksoa erilaisissa vanhustyön ympäristöissä. Ammattiosaamisen näyttö toisen työssäoppisjakson lopulla.

Tutkinnon osan jälkeen opiskelija voi työskennellä esimerkiksi kotihoidossa, palvelutalossa, hoitokodissa, vanhainkodissa ja virike- ja päivätoiminnassa

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työskennellä vanhustyön eettisten periaatteiden ja ikääntyneiden palveluiden laatusuositusten mukaisesti sekä kehittää vanhustyötä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhusten hoitoa ja palvelua ottaen huomioon asiakkaan voimavarat ja osallisuuden
 • käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan työskennellessään vanhusten ja heidän läheistensä kanssa
 • tukea ja ohjata vanhuksia päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen
 • motivoida ja ohjata vanhuksia liikuntaan ja lihaskunnon ylläpitämiseen
 • edistää vanhuksen elämänlaatua ottaen huomioon hänen ainutlaatuisen elämäntilanteensa ja elämänhistoriansa
 • ohjata toimintakyvyiltään erilaisia vanhusryhmiä
 • ohjata vanhuksia ja heidän läheisiään terveyden edistämisessä (terveellisen elämän mahdollistaminen, haittojen ja sairauksien ehkäisy, hoito sekä kuntoutus), sosiaalisissa ja psyykkisissä ongelmissa sekä erilaisten palvelujen hakemisessa ja käytössä
 • toteuttaa lääkehoitoa
 • hyödyntää oman alansa tietoperustaa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan
 • työskennellä yhteistyössä muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa
 • edistää omaa työhyvinvointia ja työturvallisuuttaan.
Kirijakso Välttämätön alkuosaaminen:

Opiskelija hallitsee asiakkaan/potilaan perushoitoon liittyvän teorian ja käytännön – perusopintojen teoriajaksojen ja työssäoppimisten tavoitteet saavutettu ja osaaminen tunnistettu ja tunnustettu.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (YO) tai 3. vuonna (peruskoulu)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla.

Oppilaitoksessa opiskelua toteutetaan mm. seuraavin opetusmenetelmin:

Lähiopetustunnit – mm. PBL, dialogi, luento, yhteistoiminnallinen ryhmätyö

Laboraatiot – hoitotyön toimintojen harjoittelu/kertaaminen/näyttö hoitoluokissa

Verkko-opiskelu (itsenäistä tai ohjattua)

 • yksilö-/pari-/ryhmätyöskentely (Fronter ja/tai eTaito)

Itsenäisiä henkilökohtaistettuja tehtäviä

Case- ja simulaatio-opetus – pari-/ryhmätyö

Työssäoppiminen erilaisissa hoitoympäristöissä (kaksi jaksoa) ja tarvittaessa työssäoppimiseen liittyviä yksilö/ryhmä oppimistehtäviä: mm. asiakkaan/potilaan lääkehoito- ja hoitosuunnitelmaan tutustuminen; asiakkaan/potilaan ohjaaminen eri tilanteissa; asiakkaan/potilaan ravitsemukseen liittyvät tehtävät

Vaihtoehtoiset suoritustavat Toiminnalliset näytöt

Verkko-opiskelu

Oppisopimus

Laajennettu työssäoppiminen

Kansainvälisyysjakso

Tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisempaa hoitoalan työkokemusta – työtodistus, tarvittaessa näyttö ja/tai erilaiset kirjalliset tehtävät

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan: Hyvinvointi-hetkien/-iltapäivien järjestäminen ikäihmisille erilaisissa toimintaympäristöissä; Haavanhoito-päivä; opintokäyntejä (esim. Veripalvelu)
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Sisäinen yrittäjyys:
omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden vahvistaminen opiskelun aikana
yleisesti vanhustyön yrittäjyys

Valinnaisissa opinnoissa (15 osp):
yrittäjyys-teema ja projektityö hoitoalaan liittyen työssäoppimisjaksolla – esimerkiksi työssäoppimisjakso hoiva-alan yrityksessä

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi