Tutkinnon osan arviointi

Suun terveydenhoidon osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa suun terveydenhoidossa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä hoitotiimin jäsenenä suun terveydenhuollon yksikössä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan esim. työkokemuksen/työtodistusten perusteella. Tarvittaessa opiskelija näyttää ja perustelee tiedolla osaamisensa oppilaitoksessa simulaatiotilanteessa perushammashoidossa sekä erikoishoidoissa.
Muuta tietoa