2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Opiskelijat valitaan suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, osaamisalavalintoja ei tehdä hakeutumisvaiheessa vaan opintojen aikana. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on ensihoitopalvelussa toimiminen ja lisäksi valinnainen päivystyspolikliininen hoitotyö. Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen osa on kuntoutus. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen osa on lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen osa on mielenterveys- ja päihdetyö. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen osa on sairaanhoito ja huolenpito. Suun terveydenhoidon osaamisalalla pakollinen osa on suun terveydenhoito. Vanhustyön osaamisalan pakollinen osa on vanhustyö.

Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia.

Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelusuunnitelmaa päivitetään koko koulutuksen ajan.