4.1.4.2 Päivystyspolikliininen hoitotyö 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Päivystyspolikliinisen hoitotyön tutkinnon osassa opiskelija hankkii osaamista päivystyspotilaan hoitotyöstä työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella. Työskennellessään opiskelija oppii arvioimaan ja seuraamaan potilaan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia, tekemään hoitoa koskevia päätöksiä , suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan hoidon, ohjaamaan potilaita kotihoitoon ja jatkohoitoon liittyvissä kysymyksissä, raportoimaan sekä kirjaamaan potilaan tiedot sähköiseen potilastietojärjestelmään. Päivystyspoliklinikan hoitotyön tutkinnon osassa opiskelija annostelee ja antaa lääkkeet oikein (p.o.,rect.,inh., ja i.m.) lähihoitajan vastuualueella. Päivystyspoliklinikalla lähihoitajan erityisosaamista ovat immobilisaatiohoitoon liittyvät tuentahoidot.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • arvioida päivystyspotilaan tilan ja osallistua äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitoprosessiin päivystyspoliklinikoilla työryhmän jäsenenä
  • hyödyntää vuorovaikutustaitojaan hoitotilanteissa ja toimii moniammatillisen tiimin ja työryhmän jäsenenä sekä tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa
  • käyttää polikliinisen hoidon tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita
  • toteuttaa immobilisaatiohoidon
  • käyttää työssään päivystyspotilaan hoitotyön edellyttämää tietoperustaa
  • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeitä lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito – opas 2005:32, liite 8 Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot)
  • suojata itsensä ja asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä.
Kirijakso Pakolliset tutkinnon osat on oltava suoritettuna. Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Tutkinnon osa suoritetaan Ensihoidon palveluissa toimiminen tutkinnonosan jälkeen (jaksot 3 ja 1)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena hyödyntäen oppilaitoksen luokka- ja laboraatio – oppimisympäristöjä, itsenäisiä kliinisiä työpajoja sekä simulaatio-oppimisympäristöä.

Tutkinnon osassa opiskelija hankkii osaamista työssä oppimalla ( 5 vko=7.5 osp)) sairaalan ja terveyskeskuksen päivystyspoliklinikoilla tai muissa oppilaitoksen valitsemissa akuuttihoitotyötä mahdollisimman hyvin vastaavissa hoitolaitoksissa.

Tutkinnonosaan sisältyy kolme työelämän toimintakokonaisuutta:
Päivystyspotilaan hoitotyö, 2 osp
Polikliinisissa toimenpiteissä avustaminen,1.5 osp
Immobilisaatiohoito, 4 osp

Toimintakokonaisuuksiin sisältyy 0.5- 1 osp oppimisen arviointia simulaatio-oppimisympäristössä ennen työssä oppimista.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Opiskelija noudattaa työpaikan kaasu-, sähkö-, säteily- ja paloturvallisuusohjeita.

Opiskelija suojaa itseään ja työyhteisöä tartunnoilta ottamalla kausi-influenssarokotteen tai suojaa potilasta käyttämällä potilastyössä maskia influenssakauden aikana THL:n ja työpaikan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija noudattaa hyvää käsihygieniaa, käyttää käsihuuhdetta ja suojakäsineitä hoitotilanteissa sekä toimii aseptisten toimintaperiaatteiden mukaisesti infektioiden leviämisen estämiseksi.

Verialtistustilanteissa ja muissa tartuntariskitilanteissa opiskelija toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.
(mm. Helsingin kaupungin , koulu- ja opiskelijahuollon ohjeet neulanpistotapaturmiin)

Opiskelija toimii turvallisesti ja ergonomisesti potilassiirroissa.

Opiskelija antaa näytön ammattilaisen peruselvytyksestä oppilaitoksessa( PPE+D) ja toimii elvytystilanteissa työpaikan elvytysryhmän jäsenenä

Opiskelija ehkäisee työryhmän jäsenenä uhkaavien väkivaltatilanteiden syntymistä. Toimii ohjeiden mukaisesti ja suojelee tarvittaessa itseään ja muita sekä pyytää tarvittaessa lisäapua.

Ammattietiikka:
Opiskelija vastaa omalta osaltaan potilaiden hyvästä hoidosta
kohdellen potilaita ja heidän omaisiaan yksilöllisesti, tasa- arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Opiskelija hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää ohjausta

Vuorovaikutus:
Opiskelija toimii aktiivisesti ja vastuullisesti moniammatillisen työryhmän tai tiimin jäsenenä sekä sidosryhmien kanssa. Opiskelija toimii asiallisesti ristiriitatilanteissa ja tuntee työryhmän jäsenten tehtävät ja vastuualueet.

Yrittäjyys Opiskelija toimii aktiivisesti ja motivoituneesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi