Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Opiskelija tutustuu markkinoinnin perusteisiin, kilpailukeinoihin sekä markkinoinnin määräyksiin ja ohjeisiin lääkealan kannalta.
Hoitoympäristön toimintavalmiudesta huolehtiminen (oikomishoito, suukirurgia, protetiikka ja purentafysiologia) Opiskelija harjaantuu huolehtimaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta oikomishoidossa, suukirurgiassa, protetiikassa ja purentafysiologiassa. Opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin sekä välineisiin opettajan ohjauksessa ja harjaantuu käyttämään niitä turvallisesti ja aseptiikan sääntöjä noudattaen hoidon eri vaiheissa. Opiskelija harjaantuu ohjaamaan asiakasta oman vastuualueensa mukaisesti ja perustelemaan tekemiään valintoja tiedolla.
Suun terveyden edistäminen Opiskelija oppii arvioimaan suunhoitotottumuksia ja suun terveyden tilaa. Opiskelija perehtyy suun terveyden ja yleisterveyden väliseen yhteyteen ja oppii ymmärtämään eri- ikäisten suun terveyden erityispiirteet. Hän harjaantuu suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen suun terveyden edistämisen ohjaustilanteen.

Opiskelija oppii em. taidot työskentelemällä työelämälähtöisissä ympäristöissä, joita ovat suunhoidon fantom-luokat, työssäoppimispaikat ja suun terveyden edistämisen projektiin liittyvät yhteistyökumppanit.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa harjaannuttamaan kliinisiä taitojaan laboraatiotyöskentelyssä vaiheittain ohjattuna, omaa ja potilasturvallisuutta noudattaen. Opiskelijan oppimista ohjataan työnäytteiden avulla.
Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta joko suullisesti tai kirjallisesti. Suun terveyden edistämisessä käytetään arviointimenetelmänä myös vertaisarviointia.

Muuta tietoa