4.1.4.1 Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Ensihoidon osaamisalan opinnot muodostuvat Ensihoidonpalvelussa toimiminen pakollisesta tutkinnon osasta ja Päivystyspolikliinisen hoitotyön valinnaisesta tutkinnon osista.

Ensihoitopalveluissa toimiminen tutkinnon osassa opiskelija oppii arvioimaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan tarvitseman ensihoidon hoitolaitoksen ulkopuolella.

Työskennellessään ensihoidon yksiköissä opiskelija oppii työskentelemään turvallisesti, tekemään viranomaisyhteistyötä, toimimaan hälytysajossa sekä ohjaamaan potilaita ensihoitoon, terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti ennen opintoihin sisältyvää ambulanssin kuljettamisen harjoituksia.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja osaa

 • arvioida potilaan tilan, suunnitella ja toteuttaa potilaan tarvitseman perushoidon ja ensihoidon
 • ohjata asiakasta ensihoitopalveluun ja ensihoitoon liittyvissä tilanteissa
 • työskennellä moniammatillisessa työryhmässä, viestiä viranomaisverkostossa sekä tehdä viranomaisyhteistyötä
 • toimia hälytysajossa ja kuljettaa ambulanssia
 • käyttää työssään ensihoidon tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita
 • antaa perustason lääkkeitä ja toteuttaa lääkehoidon lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito -opas 2005:32, liite 8)
 • käyttää työssään ensihoitopalvelussa työskentelyn edellyttämää tietoperustaa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • ratkaista lähihoitajan työssä esiin tulevia ongelmia
 • toimia ensihoitotyötä ohjaavia arvoja sekä ammattieettisiä toimintaohjeita ja periaatteita noudattaen
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan
 • toimia ensihoitoa koskevien työhyvinvointi- ja turvallisuussäädösten mukaan
 • suojata itsensä asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuosi (yo), 3. vuosi (pk)
Tutkinnon osa alkaa 2 kaksi kertaa lukuvuodessa(jaksot 1 ja 3).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena hyödyntäen oppilaitoksen luokka- ja laboraatio -oppimisympäristöjä, itsenäisiä kliinisiä työpajoja sekä simulaatio-oppimisympäristöä.

Tutkinnon osassa opiskelija hankkii perustason ensihoidon osaamista toimimalla yksityisissä sairaankuljetusyrityksissä sekä pelastuslaitosten perustason yksiköissä ja hoitotason yksiköissä (H + P) työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella. Tutkinnon osa sisältää kaksi työssä oppimisen jaksoa( Eh I 6 osp ja Eh II 7.5 osp). Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu viimeiselle työssä oppimisen jaksolle.

Tutkinnon osa sisältyy neljä työelämän toimintakokonaisuutta:
Ensihoitopalveluissa toimiminen
Äkillisesti sairastuneen potilaan perustasoinen ensihoito, Vammautuneen potilaan perustasoinen ensihoito
Elottoman potilaan hoito

Toimintakokonaisuuksiin sisältyy vähintään 1 osp oppimisen arviointia simulaatio-oppimisympäristössä ennen työssä oppimista.

Opiskelijat hankkivat ja hyödyntävät kielitaidon osaamistaan työskentelemällä erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa oppilaitoksen harjoitusympäristöissä sekä potilaskontakteissa työssä oppimisen paikoissa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:

Fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi opiskelijat laativat itselleen turvallisen ja tavoitteellisen harjoitusohjelman, seuraavat sen vaikutuksia ja osoittavat fyysisen kunnon kehittymisen.

Opiskelija suojaa itseään ja työyhteisöä tartunnoilta ottamalla kausi-influenssarokotteen tai suojaa potilasta käyttämällä potilastyössä suu-nenäsuojusta influenssakauden aikana THL:n ja työpaikan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija noudattaa hyvää käsihygieniaa, käyttää käsihuuhdetta ja suojakäsineitä hoitotilanteissa sekä toimii aseptisten toimintaperiaatteiden mukaisesti infektioiden leviämisen estämiseksi.

Verialtistustilanteissa ja muissa tartuntariskitilanteissa opiskelija toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.
(mm. Helsingin kaupungin , koulu- ja opiskelijahuollon ohjeet neulanpistotapaturmiin)

Opiskelija hankkii osaamista alkavan tulipalon sammuttamisessa pelastuslaitoksen järjestämässä alkusammutusharjoituksessa.

Opiskelijat hankkivat turvakengät työssä oppimiseen.

Työssä oppimisen paikat hankkivat opiskelijoille tarvittavat suojavaatteet ja muut työturvallisuutta lisäävät välineet

Opiskelija toimii turvallisesti ja ergonomisesti potilassiirroissa.

Opiskelija hankkii osaamista väkivaltatilanteiden hallintaan oppilaitoksen harjoitusympäristössä sekä työssä oppimisessa. Opiskelija ehkäisee työryhmän jäsenenä uhkaavien väkivaltatilanteiden syntymistä. Toimii ohjeiden mukaisesti ja suojelee tarvittaessa itseään ja muita sekä pyytää tarvittaessa lisäapua.

Opiskelija noudattaa työpaikan kaasu-, sähkö-, säteily- ja paloturvallisuusohjeita.

Oppiminen ongelmanratkaisu:
Opiskelijat hankkivat osaamista ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen päätöksentekoon oppilaitoksen harjoitusympäristöissä simuloiduissa potilastilanteissa sekä aidoissa potilastilanteissa työssä oppimisessa.

Opiskelija hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää ohjausta

Ammattietiikka:
Opiskelijat pohtivat ja ratkaisevat ammattieettisiä ongelmia simuloiduissa ja aidoissa potilaskontakteissa. Työssä oppimisessa opiskelija vastaa omalta osaltaan potilaiden hyvästä hoidosta
kohdellen potilaita ja heidän omaisiaan yksilöllisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Vuorovaikutus:
Opiskelija toimii aktiivisesti ja vastuullisesti moniammatillisen työryhmän tai tiimin jäsenenä sekä sidosryhmien kanssa. Opiskelija toimii asiallisesti ristiriitatilanteissa ja tuntee työryhmän jäsenten tehtävät ja vastuualueet.

Yrittäjyys Opiskelija hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa ensihoidon yrittäjyydestä sekä toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan.

Opiskelija laativat ja lähettävät cv:n työssä oppimisen paikkoihin ennen työssä oppimisen alkamista

Opiskelija perehtyy ensihoitoalan työehtosopimuksiin ja työsopimuksen laadintaan ammattiliittojen vierailujen yhteydessä ennen lähihoitajaksi valmistumistaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi