4.2.2 Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan opinnot on suunnattu ensisijaisesti suun terveydenhoidon osaamisalan suorittaneille.

Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan opintojen alkamista. Suun terveydenhoidon osaamisalan valinnut opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi niin halutessaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi myös jonkin muun tutkinnon perusteessa määrätyn valinnaisen tutkinnon osan.

Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisalojen opiskelija oppii tunnistamaan eri-ikäisten suun terveydenhoidon tarpeet. Hän harjaantuu tekemään yksilöllisen suun terveydenedistämissuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa sekä toteuttamaan sen suun terveyden lukutaitomallia soveltaen. Opiskelija oppii toimimaan suukirurgiassa, protetiikassa ja oikomishoidossa hoitotiimin jäsenenä.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä vastuualueellaan suun terveyden edistämisessä
 • noudattaa alansa säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • osallistua vastuualueellaan eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden suun terveyden edistämiseen
 • arvioida eri-ikäisten asiakkaiden suun terveydentilaa ja suunhoitotottumuksia
 • suunnitella ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen suun terveyden edistämisen suunnitelman
 • toimia suun terveydenhoidon hoitotiimin jäsenenä oikomishoidon, suukirurgian, protetiikan ja purentafysiologian työtehtävissä
 • toteuttaa työhönsä kuuluvaa lääkehoitoa
 • käyttää alansa perustyövälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja
 • toimia aseptiikkaa ja työturvallisuutta noudattaen ja torjua työhönsä liittyviä terveyshaittoja
 • hyödyntää työssään oman alansa tietoperustaa
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan
 • seurata oman alansa kehitystä ja tunnistaa työnsä ajankohtaisia haasteita
 • toimia ammattietiikkaa noudattaen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

yo-pohjaiset 2. vuonna tai pk-pohjaiset 3. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osan työelämälähtöinen toimintakokonaisuus on Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen.

Toteutustapoina voidaan käyttää lähiopetusta, laboraatiota, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, opintokäyntejä, työssäoppimista ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisympäristöinä toimii: oppilaitos, Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, työssäoppimispaikat ja verkkoympäristö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Itsenäinen työskentely, taitopajat, verkko-opiskelu, laajennettu työssäoppiminen, oppisopimus ja kansainvälinen vaihto.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Tutkinnon osa suoritetaan hyvin työvaltaisesti. Tiimityöskentely nousee esiin erilaisissa projekteissa ja tehtävissä. Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista yhteensä viisi viikkoa, joka sisältää ammattiosaamisen näytön.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi