Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Hoito- ja huolenpitotyön perustaidot

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas
Omien tavoitteiden asettaminen Opiskelija laatii omat hoidon- ja huolenpidon opintokokonaisuuden oppimistavoitteensa ammattiosaamisen näytön kriteereiden pohjalta ja dokumentoi ne.
Eettisten periaatteiden sekä hoitotyön keskeisten käsitteiden ja toimintaperiaatteiden ymmärtäminen erilaisissa hoitoympäristöissä Opiskelija tietää oman alansa eettiset ja toimintaperiaatteet erilaisissa hoitoympäristöissä. Opiskelija tutustuu tehtävän avulla hoitotyön keskeisiin käsitteisiin.
Sosiaali- ja terveysalan säädöksiin ja säännöksiin sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin perehtyminen
Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveysalan keskeisiin säädöksiin ja säännöksiin. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut.
Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen Opiskelija tunnistaa keinoja tukea asiakkaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Hän tutustuu palvelutaloon ja sen asukkaisiin (esim. haastattelee yhtä asukasta) sekä suunnittelee ja toteuttaa asukkaille virkistävää toimintaa. Hän dokumentoi oppimistaan oppimispäiväkirjaan.
Suunnitelmallinen työskenteleminen Opiskelija perehtyy ihmisen tarpeisiin ja voimavaroihin. Hän oppii hoitotyön prosessiajattelun. Hän tutustuu ikääntymiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin muutoksiin.
Ihmisen tarpeisiin ja voimavaroihin sekä hoitotyön prosessiin perehtyminen
Ammatillinen kohtaaminen Opiskelija harjaantuu ammatillisessa vuorovaikutuksessa. Hän harjoittelee viestintä- ja tiedonhakutaitoja asiakastilanteissa (integroituu äidinkieleen) sekä toimii hoivaympäristöissä (kotihoito, palvelutalo tai -keskus). Opiskelija tutustuu hoitajan työhön palvelutalossa.
Asiakkaan hoidon ja palvelun tarpeen kartoittaminen ja suunnitteleminen sekä palveluihin ohjaaminen Opiskelija laatii asiakastilanteen pohjalta hoito- ja palvelusuunnitelman ja perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja sosiaaliturvan, erityisesti ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden osalta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta ja hänen läheisiään sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa ja käytössä.
Ammatillinen kirjaaminen Opiskelija harjaantuu rakenteisessa kirjaamisessa. Opiskelija perehtyy kansalliseen terveysarkistoon, kirjaamista koskevaa lainsäädäntöön sekä FINCC-luokitukseen.
Hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen
Elimistön toimintoihin perehtyminen Opiskelija perehtyy elimistön toimintoihin:

 • aineenvaihdunta
 • hengitys
 • verenkierto
 • virtsan eritys
 • ruuansulatus
 • hermoston toiminta.

Opiskelija osoittaa oppimistaan oppimistehtävin.

Elimistön toimintojen tarkkaileminen ja tukeminen Opiskelija harjoittelee tunneilla:

 • verenpaineen ja sykkeen mittaamista
 • ruokailussa avustamista
 • ravitsemustilan arviointia
 • asiakkaan luonnollisten liikemallien tukemista
 • liikkumisessa avustamista
 • apuvälineiden käyttöä.
Turvallinen toiminta hoito- ja huolenpitotyössä
Tartuntojen leviämisen ehkäiseminen Opiskelija perehtyy mikrobien leviämisteihin, yleisimpiin tartunnanaiheuttajiin ja niiden aiheuttamiin tavallisiin tartuntatauteihin sekä tietää tavallisimmat moniresistentit mikrobit.
Opiskelija ymmärtää infektioille altistavien tekijöiden merkityksen ja osaa suojata asiakasta infektioilta. Opiskelija osoittaa oppimistaan oppimistehtävin.
Infektioiden riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen sekä aseptinen työskenteleminen Opiskelija tunnistaa hoitoympäristöön ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät infektioriskit ja osaa ehkäistä niitä. Opiskelija harjoittelee tunneilla:

 • hoitajan oma hygienia
 • eritetahradesinfektio
 • suojavaatteiden tarve ja pukeutuminen
 • aseptinen työjärjestys
 • väriluokitus
 • jätteiden ja pyykin käsittely.

Opiskelija harjoittelee tunneilla asiakkaan tukemista henkilökohtaisen hygienian hoidossa:

 • suunhoito
 • jalkojen hoito
 • peseytyminen.
Oman toiminnan ja ammatillisen kehittymisen arvioiminen Opiskelija arvioi omaa toimintaansa (esimerkiksi palvelutalotoiminta) muun muassa oppimispäiväkirjaan.
Ensiavun antaminen Opiskelija antaa ensiavun EA1-vaatimustason mukaisesti.
Työssäoppiminen Opiskelija työskentelee työssäoppimisjaksolla suunnitelmallisesti, asiakaslähtöisesti ja turvallisesti hoito- ja huolenpitotyössä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat esittelevät Hoito- ja huolenpitotaitojen perusteet -toimintakokonaisuuden sisällöt, tavoitteet sekä oppimisen arvioinnin toimintakokonaisuuden alussa.

Opiskelija osoittaa tietoperustan hallintaa ja soveltamista asiakastilanteissa, jossa hän harjoittelee ammatillista vuorovaikutusta sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tekoa. Opettajat sekä muut opiskelijat antavat palautetta tiedollisesta sekä taidollisesta osaamisesta, ja opiskelija tekee sekä vertais- että itsearvioinnin.

Opiskelija osallistuu työelämälähtöiseen toimintaan hoivaympäristössä (palvelutalotoiminta) ja arvioi oppimistaan oppimispäiväkirjaan. Opettaja antaa palautetta oppimispäiväkirjasta. Opettaja ohjaa pienryhmän toimintaa, tiedonhankintaa ja antaa jatkuvaa palautetta pienryhmän työskentelystä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan muun muassa eTaitoon sekä arvioimaan omaa oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa antamaan ensiapua EA1-vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjaksolla. Opettaja sekä työpaikkaohjaaja antavat palautetta opiskelijan laatimista tavoitteista.

Muuta tietoa

Kansansairauksien hoitaminen ja lääkehoito

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kansansairautta sairastavan asiakkaan hoitaminen
Kansansairauksien tunteminen ja hoitaminen sekä lääkehoidon toteuttaminen Opiskelija perehtyy yleisimpiin kansansairauksiin, niiden ehkäisyyn, hoitoon ja lääkehoitoon:

 • sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden lääkehoito (sepelvaltimotauti, verenpainetauti, sydäninfarkti, sydämenvajaatoiminta)
 • diabetes ja sen lääkehoito (DM1, DM2, MBO)
 • aivoverenkiertosairaudet ja niiden lääkehoito (aivoverenvuoto, aivoinfarkti, TIA)
 • keuhkosairaudet ja niiden lääkehoito (astma, COPD)
 • syövät ja niiden lääkehoito (rintasyöpä, eturauhassyöpä).

Opiskelijat tekevät ohjeiden mukaan pienryhmissä alustukset sairauksista tunneille itsenäisesti. Alustusten jälkeen sairauksia käsitellään tunnilla asiakastilanteiden avulla.

Kivun ja sen hoidon tunteminen Opiskelija arvioi asiakkaan kipua ja perehtyy erilaisiin kivunlievitysmenetelmiin.
Kansansairauksiin liittyvän hoitamisen harjoitteleminen Opiskelija harjoittelee:

 • hengityksen tarkkailu ja tukeminen (hengityksen seuranta, PEF, happisaturaatio, hapen antaminen, liman poisto hengitysteistä, hengitystä tukevat asennot)
 • virtsarakon kertakatetrointi ja kestokatetrointi, cystofix, virtsanäytteen otto ja tutkiminen, virtanäytteet
 • nenämahaletkun laitto, peg-letku, letkuruokinta
 • peräruiskeet (pienoisperäruiskeet, vesiperäruiske), ulostenäytteen otto ja ulostenäytteet
 • avanteet ja avanteen hoitaminen.
Oman toiminnan ja ammatillisen kehittymisen arvioiminen Opiskelija näyttää oppimisensa toiminnallisessa kokeessa (asiakastilanne).
Lääkehoidon toteuttaminen
Perehtyminen lääkehoidon keskeisiin käsitteisiin, säädöksiin ja valvontaan Opiskelija tietää lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot. Hän perehtyy keskeisiin psyyke- ja unilääkkeisiin, mikrobilääkkeisiin, ruoansulatuskanavan lääkkeisiin sekä paikallisten silmä- ja korvalääkkeiden käyttöön.

Hän osaa tulkita lääkemääräyksiä ja tietää, miten lääkemääräyksiä uusitaan. Hän tuntee lääkkeiden säilyttämistä ja hävittämistä sekä ympäristön suojelemista koskevat asiat. Lisäksi hän tuntee lääkeaineen vaiheet ja vaikutukset elimistössä sekä haittavaikutukset. Opiskelija osoittaa lääkehoidon osaamisen kirjallisesti työelämän edellyttämällä tavalla.

Opiskelija harjoittelee:

 • lääkekortin tulkintaa ja lääkekorttiin kirjaamista
 • lääkkeiden jakamista tarjottimelle ja dosettiin
 • injektion antamista s.c. ja i.m.
 • insuliinikynän käyttöä
 • lääkkeiden ja lääkejätteiden käsittelyä
 • Pharmaca Fennican käyttöä
 • lääketietokantojen käyttöä
 • oikean lääkeannoksen laskemista.
Työssäoppiminen Opiskelija tunnistaa työssäoppimisjaksolla kansanterveydellisiä riskejä ja kansansairauksia, sekä harjaantuu hoitamaan asiakkaita sairauden vaatimusten mukaan (esim. diabeetikon ihonhoito). Opiskelija jakaa ja antaa lääkkeitä työssäoppimisjaksolla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat esittelevät Kansansairauksien hoitaminen ja lääkehoito -toimintakokonaisuuden sisällöt, tavoitteet sekä oppimisen arvioinnin toimintakokonaisuuden alussa.

Opiskelija osoittaa tietoperustan hallintaa ja soveltamista asiakastilanteessa (toiminnallinen koe). Opiskelijat tekevät asiakastilanteesta kirjallisen suunnitelman ja toteuttavat sen. He tekevät työskentelystään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin.

Opettaja ohjaa pienryhmän toimintaa kansansairauksien alustusten tekemisessä, sen työskentelyssä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä antaa jatkuvaa palautetta pienryhmän työskentelystä.

Opiskelija testaa oppimistaan lääkehoidosta ja lääkelaskuista työelämän vaatimalla tavalla.

Työssäoppimisjaksolla työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat rakentavaa palautetta opiskelijalle.

Muuta tietoa

Terveyden ja elämänhallinnan edistäminen

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Terveyden ja elämänhallinnan edistäminen
Elämänkriisien ja traumaattisten kriisien tunnistaminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjaamana traumaattisiin kriiseihin, elämän kriisi- ja ongelmatilanteisiin sekä niissä tukeviin työmenetelmiin ja palveluihin lähiopetustunneilla ja opintokäynneillä.
Sosiaalisiin ongelmiin perehtyminen Opiskelija perehtyy sosiaalisiin ongelmiin (asunnottomuus, työttömyys, köyhyys, yksinäisyys, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, elämänhallinnan ja syrjäytymisen ongelmat) ja syrjäytymistä ehkäiseviin ja elämänhallintaa lisääviin sosiaalityön menetelmiin ja työvälineisiin. Hän osaa tunnistaa ja ottaa puheeksi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä ohjata asiakasta toimimaan ja hakemaan apua väkivaltatilanteissa.
Mielenterveyden riskitekijöihin ja suojaaviin tekijöihin sekä psyykkiseen itsesäätelyyn perehtyminen Opiskelija tunnistaa yksilön psykososiaaliset tarpeet, mielenterveyden ja hyvinvoinnin edellytykset sekä niitä uhkaavat tekijät. Lisäksi hän tunnistaa psyykkisen tasapainon ylläpitämiseen liittyviä keinoja. Opiskelija perehtyy masennuksen muotoihin, syihin ja hoitoon. Hän harjoittelee kriisissä ja haastavassa elämäntilanteessa olevan ihmisen auttamisen periaatteita ja työskentelytapoja.
Sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan käyttöön ohjaaminen Opiskelija oppii ohjaamaan syrjäytymisriskissä olevia asiakkaita heille kuuluvien sosiaalipalvelujen ja sosiaaliturvan käytössä, erityisesti

 • asunnottomien palvelut ja asumisen tukimuodot
 • työttömien palvelut ja työttömyysturva
 • työmarkkinoiden ulkopuolella olevien tukipalvelut
 • pienituloisten toimeentuloa täydentävät etuudet, toimeentulotuki.
Erityisruokavaliota tarvitsevan asiakkaan ravitsemushoidon toteuttaminen ja ohjaaminen Opiskelija hankkii opettajan ohjauksessa ja osin itsenäisesti tietoperustaa asiakkaan ruokavaliohoidon toteuttamiseen.

Opiskelija harjoittelee erityisruokavalioiden mukaisen ateriakokonaisuuden toteuttamista asiakkaan tarpeiden mukaan käytännön harjoituksissa ja tutustuu erityisruokavaliovalmisteisiin:

 • gluteeniton ruokavalio
 • laktoositon ruokavalio
 • ruoka-allergiat
 • diabeetikon DMI ja DMII suositeltu ruokavalio
 • sydänystävällinen ruokavalio
 • ummetusta ehkäisevä ja hoitava ruokavalio.
Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen Opiskelija tunnistaa työssään väkivallan uhkaa ja harjoittelee haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamista vuorovaikutuksellisin keinoin opettajan ohjaamana.
Työhyvinvoinnista huolehtiminen Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja huolehtii omasta työhyvinvoinnista ja työpaikan työilmapiiristä.
Pitkäaikaissairaan asiakkaan hoitaminen ja hyvinvoinnin edistäminen
Pitkäaikaissairauksiin perehtyminen Opiskelija perehtyy pitkäaikaissairauksien tietosisältöön kokoamalla tietoa opettajan tukemana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti:

 • neurologiset sairaudet: epilepsia, MS-tauti ja Parkinsonin tauti
 • muistisairaudet: Alzheimerin tauti ja dementia
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet: artroosi, osteoporoosi ja reuma.

Asiakastehtävän perusteella opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä pienryhmän kanssa pitkäaikaissairautta sairastavan asiakkaan hoitoa ja hyvinvointia. Opiskelija kertaa pitkäaikaissairaan asiakkaan perushoitoon kuuluvia asioita ja soveltaa tietojaan työskentelyssä. Tarvittaessa opiskelija hankkii lisätietoja itsenäisesti. Lisäksi hän suunnittelee ja esittää asiakastilanteesta yhdessä pienryhmänsä kanssa toiminnallisen esityksen.

Vuodelevon haittojen tunnistaminen, painehaavojen ehkäiseminen sekä haavojen hoitaminen Opiskelija perehtyy vuodelevon haittoihin sekä painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja tietää haavan paranemisen vaiheet ja haavan hoidon periaatteet.
Kuolevan potilaan kohtaaminen ja saattohoito Opiskelija osaa hyvän saattohoidon periaatteet ja perehtyy kuolevan potilaan perushoitoon. Opiskelija oppii tukemaan kuolevan potilaan läheisiä. Opiskelija tutustuu oppimistehtävän avulla kuolevan potilaan hoitoon.
Kaatumisen riskitekijöiden tunnistamien ja ennaltaehkäiseminen Opiskelija tunnistaa kaatumisen riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan ne huomioida ja ennaltaehkäistä erilaisissa hoitoympäristöissä.
Unen ja levon merkityksen ymmärtäminen Opiskelija tunnistaa unen ja levon merkityksen osana asiakkaan päivittäisiä toimintoja.
Työssäoppiminen Opiskelija laatii tavoitteet työssäoppimisjaksolle, jossa opiskelija syventää oppimistaan ja osaamistaan pitkäaikaissairaan asiakkaan perushoidossa ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat esittelevät Terveyden ja elämänhallinnan edistäminen -toimintakokonaisuuden sisällöt, tavoitteet sekä oppimisen arvioinnin toimintakokonaisuuden alussa.

Opiskelija osoittaa tietoperustan hallintaa ja soveltamista asiakastapaustilanteen työstämisessä. Pienryhmä esittelee asiakastehtävänsä ohjaus- ja hoitosuunnitelman toiminnallisesti opettajille sekä muille opiskelijoille. Opettajat sekä muut opiskelijat antavat palautetta tiedollisesta sekä taidollisesta osaamisesta. Lisäksi opiskelija tekee vertais- ja itsearvioinnin.

Opettaja ohjaa pienryhmän toimintaa, sen työskentelyssä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä antaa jatkuvaa palautetta pienryhmän työskentelystä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esimerkiksi eTaitoon sekä arvioimaan omaa oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjaksolla. Opettaja sekä työpaikka ohjaaja antavat palautetta opiskelijan laatimista tavoitteista.

Muuta tietoa