Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Ensihoitopalveluissa toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Peruselintoimintojen tutkiminen, A,B,C,D,E

Peruselintoimintojen varmistaminen

Hätätilan tunnistaminen

Opiskelija hankkii osaamista peruselintoimintojen mittaamisesta, hoitovälineiden käytöstä , potilaan tukemisesta sekä ergonomisesta työskentelystä laboraatio -opetuksessa opettajan näyttämän mallin mukaan parityöskentelynä ja simulaationuken avulla. Työskentelyssä käytetään hyväksi tietoa ihmisen elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta sekä tietoa tutkimus- ja hoitovälineiden toiminnasta.
Hoidon aloittaminen

Lisäavun ja hoito-ohjeiden pyytäminen, ISBAR

Kiirellisyysluokan ja tehtäväkoodin valitseminen

Opiskelija toimii ensihoitoprosessissa oppilaitoksen harjoitus – ja simulaatio-oppimisympäristössä todellisuutta simuloivien potilastapausten avulla. Opiskelija kohtaa ensihoitopotilaan, tekee ensiarvioin (A,B,C) ja tarkennetun tilanarvion (A,B,C,D,E), tunnistaa hätätilan, tekee itsenäisiä päätöksiä koskien hoidon aloittamista, hoito-ohjeiden ja lisäavun pyytämistä ( ISBAR) kiireellisyysluokkaa, tehtäväkoodia ja kuljetustavan valintaa sekä aloittaa ja raportoi muuta työryhmää hoidosta. Työskennellessään opiskelija toimii ammatillisesti, aseptisesti ja ergonomisesti.
Siirtovälineiden käyttö ja ergonominen työskentely Työskentelyssä käytetään hyväksi tietoa ensihoitotyötä ohjaavista säädöksistä ja ammattieettisistä ohjeista, ensihoitojärjestelmän toiminnasta, elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta, infektioiden leviämisestä ja tartuntojen ehkäisystä ja ergonomiasta.

Opiskelija hankkii osaamista ensihoitopalveluissa toimimiseen ja potilaan peruselintoimintojen tutkimiseen ja varmistamiseen työssä oppimisessa toimimalla yksityisten sairaankuljetusyritysten kiireettömässä sairaankuljetuksessa työryhmän jäsenenä tutkijan roolissa. Opiskelija huoltaa välineistön itsenäisesti, kohtaa potilaan kunnioittavasti, tutkii potilaan ja osallistuu hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija raportoi potilaan tilasta hoitolaitoksissa. Työskentelyssään opiskelija huomioi aseptiikan ja ergonomisesti turvallisen toiminnan.

Opiskelija hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa erityisajoneuvon hallinnasta sekä erityisolosuhteissa sekä käyttää hallitusti ja turvallisesti auton teknisiä välineitä. Huolehtii ajoneuvon käyttökunnosta. Huolehtii vastuullisena työryhmän jäsenenä potilasturvallisuudesta ajon aikana. Asennoituu ammatillisesti hälytysajoon. Kuljettaa ambulanssia vähintään harjoitusajoradalla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat suullista palautetta laboraatio- ja simulaatioharjoitusten palautekeskusteluissa.

Oppimisesta annetaan sekä suullista että kirjallista palautetta oppilaitoksessa ennen työssä oppimista, jolloin opiskelijat laativat oppimisestaan taitonäytteitä, jotka dokumentoidaan mobiililaitteilla itsearvioinnin tekemistä varten.

Opiskelijat laativat osaamisestaan itsearvioinnin ja saavat opettajalta suullista palautetta arviointitilaisuudessa

Taitonäytteet dokumentoidaan eTaitoon ja taitonäytteitä käytetään tarvittaessa täydentämään ammattiosaamisen arviointia.
Toimintakokonaisuuteen liittyvät taitonäytteet:

 1. Hengityksen tutkiminen ja varmistaminen
  • hengitysteiden avaaminen
  • kaularangan tukeminen
  • nielutuubin asettaminen
  • hengitysäänten kuunteleminen
  • happisaturaation mittaaminen
  • happihoidon välineet ja happipullon käsittely sekä hapen anto
  • hengityksen avustaminen maskipaljeventilaatiolla
 2. Verenkierron tutkiminen ja varmistaminen
  • verenpaineen mittaaminen
  • pulssin tunnustelu
  • suoniyhteyden avaaminen i.v. infuusiota varten
  • sydänfilmin ottaminen
 3. Sydänfilmin tulkinta: Sydänfilmit
  • nauhan systemaattinen tarkastelu
  • yleisimpien rytmihäiriöiden tunnistaminen
  • johtumishäiriöiden tunnistaminen
 4. Tajunnantason tutkiminen
  • GCS
  • neurologinen status

Opiskelijat saavat kirjallista palautetta työn perustana olevan tiedon oppimisesta sähköisten tenttien yhteydessä.

Työssä oppimisesta opiskelijat saavat jatkuvaa suullista palautetta työpaikkaohjaajalta sekä työssä oppimista ohjaavalta opettajalta työssä oppimisen palautetilanteessa.

Muuta tietoa

Äkillisesti sairastuneen potilaan perustason ensihoito

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rintakipupotilaan perustason ensihoito

Hengitysvaikeuspotilaan perustason ensihoito

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii osaamista äkillisesti sairastuneen potilaan perustason ensihoidosta.
Opiskelija kohtaa äkillisesti sairastuneen potilaan ammatillisesti ,haastattelee, tutkii sekä suunnittelee ja toteuttaa potilaan tarvitseman hoidon potilasesimerkkien avulla oppilaitoksessa.
Neurologisen potilaan perustasoinen ensihoito

Vatsakipuisen potilaan perustason ensihoito:

Diabetespotilaan perustasoinen ensihoito

Opiskelija toteuttaa oppilaitoksen harjoitus-ja simulaatio-oppimisympäristössä perustason lääkehoitoa hoitamalla hypoglykemiapotilasta laskimonsisäisellä glukoosi-infuusiolla, hoitamalla kouristelevan potilaan diatsepaamirektiolilla, hoitamalla rintakipupotilasta lyhytvaikutteisella nitraatilla ja ASA-valmisteella po. ,antamalla keuhkoputkia avaavaa lääkettä inhalaationa hengitysvaikeuspotilaalle, hoitamalla anafylaktisen reaktion saaneen potilaan adrenaliini-injektiolla sekä antamalla lääkkeellistä happea.
Perustason lääkehoidon toteuttaminen Opiskelija laskee lääkelaskut virheettömästi.
Hoidon dokumentointi Opiskelija hankkii ja hyödyntää kielitaitoaan toimimalla asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa oppilaitoksen harjoitus- ja simulaatio-oppimisympäristöissä.

Opiskelija pohtii ja ratkaisee harjoitustilanteissa potilasesimerkeissä esiin tulevia ammattieettisiä ongelmatilanteita

Opiskelija laativat asianmukaisen sairaankuljetuskertomuksen.

Työskentelyssä hyödynnetään tietoa kansansairauksista (somaattiset, mielenterveys- ja päihdesairaudet), ensihoitoa koskevia käypähoito -ja perustason ensihoito-ohjeita sekä tietoa ensihoidon työturvallisuudesta ja alan ammattieettisiä ohjeita.

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii perustason ensihoidon osaamista työssä oppimisessa toimimalla yksityisten sairaankuljetusyritysten ja pelastuslaitoksen kiireellisessä sairaankuljetuksessa työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella.
Opiskelija huoltaa välineistön itsenäisesti, kohtaa potilaan kunnioittavasti, tutkii ja haastattelee potilaan sekä osallistuu hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija kirjaa ja raportoi vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti potilaan taustatiedot, tapahtumatiedot, potilaan tilan, ensihoidon toteutuksen ja hoidon vasteen sekä potilaan mukana olevan omaisuuden selkeästi, täsmällisesti ja jäsentyneesti Kelan lomakkeelle (SV210) tai sähköiseen potilastietojärjestelmään. Työskentelyssään opiskelija huomioi aseptiikan ja ergonomisesti turvallisen toiminnan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat suullista palautetta oppimisestaan laboraatio- harjoitusten ja simulaatioiden jälkeisissä palautekeskustelussa.

Oppimista arvioidaan oppilaitoksessa ennen työssä oppimista arviointijaksolla erilaisin taitonäyttein. Opiskelijat laativat ryhmänä valitsemastaan aihe-alueesta hoitotapahtuman simulaatio-oppimisympäristöön, joka dokumentoidaan mobiililaitteilla itsearviointia varten.

Opiskelijat laativat osaamisestaan itsearvioinnin ja saavat opettajalta suullista palautetta arvointitilaisuudessa.

Taitonäytteet dokumentoidaan eTaitoon ja taitonäytteitä käytetään tarvittaessa täydentämään ammattiosaamisen arviointia.

Toimintakokonaisuuteen liittyvät taitonäytteet:
Hengitysvaikeuspotilaan perustason ensihoito( simulaatio-oppimisympäristö)
Rintakipupotilaan perustason ensihoito( simulaatio-oppimisympäristö)
Diabetesta sairastavan potilaan perustason ensihoito(simulaatio-oppimisympäristö)
Neurologisen potilaan perustason ensihoito(simulaatio-oppimisympäristö)
Vatsakipuisen potilaan perustason ensihoito(simulaatio-oppimisympäristö)

Muuta tietoa

Vammautuneen potilaan perustason ensihoito

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vammapotilaan kohtaaminen, kohteen arviointi ja karkea potilaslajittelu

Vammapotilaan välitön tilan arvioiminen ja hätäensiapu
cABCDE
RiVaLaISeR

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii osaamista vammapotilaan perustason ensihoidossa.

Opiskelija hankkii osaamista vammapotilaan ensihoidossa tarvittavista hoitotaidoista laboraatio -opetuksessa opettajan antaman mallin mukaan. Opiskelija käyttää välineitä potilaan tukemisen ( tukikauluri, ked-lasta,tyhjiölastat ja –patjat) sekä siirtovälineitä ( kauhapaarit, rankalauta, paarit).

Opiskelija kohtaa erilaisia vammautuneita potilaita, tutkii , tekee johtopäätökset ja antaa tarvittavan ensihoidon perustason ensihoidon hoito-ohjeiden mukaisesti oppilaitoksessa harjoitus- ja simulaatio-oppimisympäristöissä.

Hypovoleemisen sokin tunnistaminen ja i.v. nesteensiirron aloittaminen Työskentelyssä hyödynnetään tietoa vammapotilaan ensihoidon yleisistä periaatteista( ATLS-protokolla), erilaisista mekaanisista ja ei-mekaanisista vammoista sekä vammoja koskevista ensihoidon ohjeista.
Hengityksen tukeminen Opiskelija tukee potilaan hengitystä asentohoidolla ja maskipalje ventilaatiolla.
Potilaan suojaaminen hypotermialta Opiskelija tunnistaa hypovoleemisen sokin ja aloittaa i.v. nestehoidon.
Potilaan tukeminen ja siirtäminen

Kuljetus ,ennakkoilmoituksen tekeminen ja potilaan tilasta ja annetusta hoidosta raportointi

Suuronnettomuuksissa toimiminen

Opiskelija tietää, miten toiminta organisoidaan ja miten viranomaisyhteistyö toteutuu suuronnettomuustilanteissa.

Opiskelija hankkii vammapotilaan ensihoidon osaamista työssä oppimisessa toimimalla työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat oppimisesta suullista palautetta laboraatio-opetuksen yhteydessä opettajalta.

Opiskelijat saavat suullista palautetta oppimisesta oppilaitoksessa järjestettävän traumaharjoituspäivän yhteydessä.

Opiskelijat saavat kirjallista palautetta toimintakokonaisuuteen liittyvistä itsenäisistä tehtävistä.

Toimintakokonaisuus on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki tehtävät on suoritettu ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Muuta tietoa

Elottoman potilaan elvytys

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattilaisen suorittama peruselvytys(PPE+D)

Aikuisen elottoman potilaan hoito-elvytys

Elvytetyn potilaan hoito

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii osaamista elottoman aikuisen potilaan elvytyksestä
Opiskelijat hankkivat osaamista oppilaitoksen itsenäisen opiskelun kliinisessä työpajassa peruselvytyksen tekniikassa (painelu, maskiventilaatio, puoli-automaattisen defibrillaattorin käyttö ja parityöskentely) elvytysnuken avulla ( Prestan). Työskentelyssä hyödynnetään tietoa ammattilaisen peruselvytyksestä. (Elvytyksen käypähoito-ohje, 2010)

Opiskelijat testaavat peruselvytyksessä tarvittavia taitoja itsenäisesti oppilaitoksen harjoitustiloissa elvytystä simuloivan, mittaavan ja taitoja tallentavan potilasnuken avulla ( Resusci Anne QCPR ).

Elvytyksestä pidättäytyminen ja elvytyksen lopettaminen Opiskelijat hankkivat osaamista hoitoelvytyksessä laboraatio-opetuksessa opettajan antaman mallin mukaan. Opiskelijat varmistavat hengitystien larynxmaskin tai- tuubin avulla( intuboinnissa avustaminen), defibrilloivat puoli-automaattisella defibrillaattorilla kammiovärinän ja pulsittoman kammiotakykardian, painelevat ja paljeventiloivat potilasnukkea. Opiskelijat tekevät työnjakoa, kommunikoivat, johtavat elvytystä sekä raportoivat elvytyksen kulusta.

Opiskelijat avaavat suonitien ja käyttävät elvytyslääkkeenä adrenaliinia itsenäisesti. Työskentelyssä hyödynnetään tietoa hoitoelvytyksestä (Elvytyksen käypähoito-ohje, 2010)
Opiskelijat antavat hoito-elvytyksestä taitonäytteen simulaatio-oppimisympäristössä. Taitonäytteet dokumentoidaan itsearviointia varten.
Opiskelijat laativat osaamisestaan itsearvioinnin ja saavat opettajalta suullista palautetta arviointitilaisuudessa

Taitonäytteet dokumentoidaan eTaitoon ja taitonäytteitä käytetään tarvittaessa täydentämään ammattiosaamisen arviointia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat oppimisesta palautetta elvytysnuken palautejärjestelmällä (peruselvytystaitojen hyväksytty alaraja 75% oikein)

Laboraatio- opetuksessa opiskelijat saavat hoitoelvytyksessä tarvittavien taitojen oppimisesta suullista palautetta opettajalta.

Simulaatio- oppimisympäristössä annetuista taitonäytteistä ja itsearvioinnista opiskelijat saavat suullista palautetta arviointitilaisuudessa opettajalta.

Muuta tietoa