1.2 Ammattialan arvoperusta

Suunnittelun yhteiskunnallisina päämäärinä ovat korkea laatu, terveellisyys, turvallisuus, tar-koituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä arvopäämääriä ovat viih-tyvyys, ympäristöystävällisyys, esteettisyys ja perinteiden vaaliminen ja ekologisen kulttuurin kehittäminen sekä ympäristöä ja raaka-aineita säästävät tekniset ratkaisut.

Suunnittelualalla verkostoituminen ja monikansallisissa työyhteisöissä tiimityössä toimimi-nen perustuu kanssaihmisten kunnioittamiseen, toisen työn, perinteiden ja kulttuuriympäris-tön tuntemiseen ja arvostamiseen sekä tasa-arvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Kannattava ja tehokas toiminta edellyttää kaikissa toimintaympäristöissä yrittäjyyttä, yritteliäisyyttä ja elinikäisen oppimisen arvostamista.

Ympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvointiin panostaminen, teknologian kehittyminen yleisesti ja alakohtaisesti sekä kansainvälistyminen asettavat alalle jatkuvia haasteita.