1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Teknisen suunnittelun perustutkinnon (suunnitteluassistentti) tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet toimia erilai-sissa alan avustavissa työtehtävissä erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrit-täjänä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät liittyvät teknisen suunnittelun mallintamiseen, tuotemallien yhdistelyyn ja siirtämiseen, piirustusten ja dokumenttien tuottamiseen ja ylläpi-tämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen, tuotteiden markkinointiin ja mainontaan nykyteknologian tarjoamin keinoin. Tutkinnon suorittaneen työtehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu ja osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon.

Teknisen suunnittelun perustutkinto (suunnitteluassistentti) antaa perusvalmiudet ammatti-taidon kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. Teknisen suunnittelun alan osaaja tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti ja suorittaa työnsä mahdollisimman laadukkaasti. Hän osaa tehdä työnsä suunnitelmien ja dokumenttien pohjalta ja tuntee tuotteen elinkaaren asettamat vaatimukset.

Teknisen suunnittelun perustutkinnon (suunnitteluassistentti) suorittanut osaa lukea, tulkita, mallintaa ja tehdä tekniseen suunnitteluun liittyviä dokumentteja. Hänellä on alan tehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet ja fysiikan perustiedot sekä monipuoliset tekniset perus-valmiudet käyttää alan teknisiä laitteita. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä teknisen suunnittelun alan yrityksissä suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittanut toi-mii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaisee näkökantansa sel-keästi ja luottamusta herättäen.
Teknisen suunnittelun perustutkinnon (suunnitteluassistentti) suorittanut osaa huolehtia omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän tietää ammattinsa fyysi-set ja psyykkiset terveysvaarat ja osaa ennaltaehkäistä niitä. Hän osaa huolehtia työturvalli-suudesta.

Ympäristötietoisuus teknisen suunnittelun alalla edellyttää alan osaajilta uusia tietoja esi-merkiksi eri materiaalien ominaisuuksista ja kestävän kehityksen periaatteista sekä eri rat-kaisujen energiataloudellisuudesta. Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittanut osaa keskustella materiaalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä synty-vistä päästöistä ja jäteongelmista.

Tietotekniikassa ja automaatiojärjestelmien hallinnassa suunnitteluassistentin perustutkin-non suorittaneella on riittävät taidot tehtävistä suoriutumiseen.

Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. Kansainväli-sen teknisen suunnittelun alan osaajan taitoja ovat oman ammatin lisäksi yhden vieraan kie-len hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukau-tuminen oman ammatin lisäksi.

Teknisen suunnittelun perustutkinnossa opiskelija valmistuu suunnitteluassistentiksi. Tekni-sen suunnittelun perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan am-mattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tai hankittuaan työkokemusta suorittaa ammattitut-kinnon.

Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. (L630/1998 5§ (muutos 787/2014)).

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaa-timuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa.