4.1.1 Toimistotöissä toimiminen 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään toimisto-ohjelmia. Hän oppii laatimaan sekä tallentamaan ja arkistoi-maan asiakirjoja ja dokumentteja. Opiskelija oppii skannaa-maan ja kuvaamaan digikameralla, muokkaamaan otettuja ku-via sekä siirtämään ja tallentamaan näitä tiedostoja oikeassa muodossa oikeaan paikkaan. Työskennellessään opiskelija oppii ymmärtämään projektipankin merkityksen hoitamalla sitä tai muuta projektitietojärjestelmää.

Työskennellessään opiskelija huomioi kestävän kehityksen periaatteita ja ottaa huomioon työyhteisön säännöt ja ohjeet sekä huolehtii tietoturvallisuudesta ja noudattaa salassapito-ohjeita.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • hakea tietoa eri tietolähteistä
 • arkistoida ja tallentaa asiakirjoja ja dokumentteja
 • käyttää toimisto-ohjelmia tehdessään asiakirjoja ja doku-mentteja
 • skannata asiakirjoja ja dokumentteja ja tallentaa ne oike-assa muodossa oikeaan paikkaan
 • kuvata digikameralla, siirtää ja tallentaa tiedostot oikeassa muodossa oikeaan paikkaan
 • muokata digikuvia
 • hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projektitieto-järjestelmää
 • hoitaa toimistopalveluja, esimerkiksi lähetyksiä, kopiolai-tosyhteyksiä ja vastaanottaa asiakkaan
 • järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia työyhteisössä, esi-merkiksi tiimikokouksia, asiakasneuvotteluita
 • palvella asiakkaita
 • työskennellä huolehtien tietoturvallisuudesta ja noudatta-en salassapito-ohjeita
 • toimia ympäristöystävällisesti noudattaen kestävän kehi-tyksen periaatteita
 • noudattaa työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita
 • huolehtia työkyvystään ja työviihtyvyydestään
 • ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja or-ganisaatiorakenteen.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä Arkielämän TVT, Tieto- ja viestintätekniikka on suoritettu.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 4. jaksossa lähiopetustunneilla op-pilaitoksessa sekä työssäoppimalla yrityksissä. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaa, jossa opis-kelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa laaditaan toimisto-ohjelmilla asiakirjoja, to-teutetaan erilaisia asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteita kielitaitoa hyödyntäen.

Asiakirjojen laadinnassa käytetään tietokoneita. Työn perusta-na olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaa-leja.

Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa toimitaan ryhmis-sä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työssäoppimispai-kalla 6 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammat-tiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppi-malla, jos yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien aineiden; liikunta ja terveystieto, työelämän ruotsi, työkyvyn ylläpitäminen, lii-kunta ja terveystieto, osaamistavoitteet on tunnustettu.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyö-dyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Liikunta ja terveystieto 1 osp,
työelämän ruotsi 1 osp,
työky-vyn ylläpitäminen 3 osp,
liikunta ja terveystieto 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osaan liittyy työelämän sääntöjen noudattaminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtö-tiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien vält-täminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttämi-nen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehi-tyksen mukaisten arvojen noudattaminen, työskentelyaikojen noudattaminen

Aloitekyky ja yrittäjyys: opiskelija mitoittaa oman työnsä ta-voitteen mukaan ja toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä.

Kestävä kehitys: opiskelija noudattaa alan työtehtävissä kes-keisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuk-sia.

Yrittäjyys
Ajankäytön suunnittelu, ammatilliset verkostot, yrityksen toi-mintatavat, yrityskulttuuri ja organisaatiorakenne, asiakirjojen ulkoasu.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi