Tutkinnon osan arviointi

TOIMISTOTÖISSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Toimistotyössä laadittu asiakirja tai dokumentti, skannaus, net-tisivujen päivitys tai pienimuotoinen piirustuksen korjaus, jossa on hyödynnetty annettuja lähtötietoja. Asiakirjan tai dokumentin tal-lennus oikeassa muodossa oikeaan paikkaan tai ohjeiden mukainen tulostus. Näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla.

Näytön arviointikeskustelussa opiskelija kertoo työprosessin ete-nemisen lähtötiedoista lopputuotokseen. Opiskelija ja työpaikkaoh-jaaja arvioivat työtä keskustellen opettajan kanssa ja täyttävät arvi-ointilomakkeen.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan tietokoneilla ja työskennellään toimis-to-ohjelmilla, toimitaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutus-tilanteissa ja hyödynnetään kielitaitoa.